Тухайн жилийн төсөв

Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газар (shilendans.gov.mn)