Алсын хараа, эрхэм зорилго, зорилт, тэргүүлэх чиглэл

Алсын хараа

Аймгийн Засаг даргад мэргэжлийн өндөр түвшний, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх замаар төрийн байгууллагын үр дүнтэй, хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, аймгийн иргэдэд үйлчлэх, өөрөө өөрийгөө тэтгэх эдийн засгийн хүчин чадалтай болох, хөгжил дэвшилд хүргэхэд чиглэгдэнэ.

Эрхэм зорилго

Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын эрхэм зорилго нь мэргэжлийн өндөр түвшний, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэгийг аймгийн Засаг даргад шуурхай үзүүлэх, төрийн байгууллагуудыг оновчтой бодлого зохицуулалтаар хангах замаар аймгийн хөгжил дэвшилд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино

Үйл ажиллагааны зорилго:

Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, дунд хугацааны хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, богино хугацааны эдийн засаг, нийгмийг хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, Архангай аймгийн хөгжлийн цогц бодлого, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын тамгын газрын стратеги, аймгийн Засаг даргын даргын эрхлэх ажлын хүрээний бодлогыг төлөвлөх, боловсруулах, удирдлага, арга зүйгээр хангах болон төлөвлөлт, хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаанд өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлж ажиллахад оршино.

Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл:

1. Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тэргүүлэх чиглэл, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, бодлого, шийдвэрийг боловсруулан гаргахад аймгийн Засаг дарга, эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын үйл ажиллагаанд бүх талын зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах; 

Аймгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, хөтөлбөр, төсөл зохиох, зохицуулах, хяналт-шинжилгээ хийх, үнэлж дүгнэх, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр аймгийн Засаг даргад зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх;

3. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний шинэчлэлийн бодлого, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төрийн албаны хүний нөөцийг давтан сургах асуудал, Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын шийдвэрийн биелэлт, дотоод мэдээлэл, аймгийн Засаг даргаас иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралтай харилцах асуудалд арга зүйн зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх;

4. Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тэргүүлэх чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд агентлаг, сумдын Засаг даргын тамгын газрын үйл ажиллагааг чиглүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, зохицуулах, бодлогын хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, мэдээлэх;

5. Аймгийн төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах, байгууллагын нээлттэй ил тод байдлыг хангах, иргэний нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх.