Хүний нөөцийн ил тод байдал


Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ахлах нягтлан бодогчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.

Нэг. Дараах болзол, шаардлагыг хангасан иргэн сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлнэ:

 Монгол Улсын иргэн байх

 Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй

 Сахилгын шийтгэл, ёс зүйн хариуцлага хүлээгээгүй

 Сэтгэцийн өвчин, эмгэггүй

 Албан тушаалд тавигдах шаардлагыг бүрэн хангасан байх.

Хоёр. Албан тушаалд тавигдах шаардлага

Ангилал, зэрэглэл Төрийн үйлчилгээний гүйцэтгэх албан тушаал, ТҮ-8

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

Мэргэжил Нягтлан бодогч

Туршлага Нягтлан бодогчийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

Ур чадвар Нягтлан бодох бүртгэлийн программыг бүрэн эзэмшсэн байх

Санхүүгийн тайлан гаргах чадвартай байх

Дүн шинжилгээ хийх

Асуудал шийдвэрлэх

Багаар ажиллах

Давуу тал Мэргэшсэн нягтлан бодогч байх

Төсвийн байгууллагын ахлах нягтлан бодогчоор 5-аас дээш жил ажилласан байх

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

- Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхээр бичгээр гаргасан хүсэлт

- Төрийн албан хаагчийн анкет ( А, Б хэсэг) (pdf)

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар (pdf)

- Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн хуулбар (pdf)

- Нийгмийн даатгалын дэвтэр (Хөдөлмөрийн дэвтэр)-ийн хуулбар (pdf)

- Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн хуулбар (pdf)

Тайлбар:

- Дээр дурдсан баримт бичгийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан байхыг заавал шаардахгүй бөгөөд баримт бичгийн үнэн зөвийг хүсэлт гаргасан иргэн өөрөө хариуцна.

- Хэрвээ хуурамч, дутуу баримт бичиг бүрдүүлэн сонгон шалгаруулалтад орж, томилогдсон нь тогтоогдсон нөхцөлд үүсэх хариуцлагыг буруутай этгээд хүлээнэ.

- Баримт бичгийн эх хувийг хуулбарлан зохих шаардлагад нийцүүлэн цахим хэлбэрээр, тогтоосон хугацаанд хүргүүлнэ.

- Шалгалт зохион байгуулах комисс шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт материал шаардах эрхтэй болохыг анхаарна уу.

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг хүлээн авах ба бүртгэх

Сонгон шалгаруулалтын комисс тухайн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэний хүсэлт, холбогдох баримт бичгийг 2021 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 09:00-17:00 цагийн хооронд jderka0610@gmail.com хаягаар хүлээн авна.

Бүртгүүлэхээр ирүүлсэн иргэний хүсэлт, холбогдох баримт бичгийн бүрдэл, хүсэлт гаргагч иргэн тухайн албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг комисс нягтлан шалгаад сонгон шалгаруулалтад оруулах эсхүл оруулахгүй тухай шийдвэр, холбогдох шалтгааныг хүсэлт гаргагчид мэдэгдэнэ.

Тав. Сонгон шалгаруулалтын хуваарь

Сонгон шалгаруулалтыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт дараах агуулгын хүрээнд сорил, ярилцлага, ур чадварын шалгалт хэлбэрээр зохион байгуулна. Шалгалтын цагийг жич зарлана. Үүнд:

1. Тухайн салбар, албан тушаалд хамаарах хууль, эрх зүйн мэдлэг

2. Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвар

3. Дүн шинжилгээ хийх чадвар

4. Асуудал шийдвэрлэх чадвар

5. Багаар ажиллах чадвар

6. Мэргэжлийн ур чадвар, программ ашиглах

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Холбоо барих утас: 99050621