Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам, хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ