Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл

Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газар (shilendans.gov.mn)