Зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, салбар, төлөөлөгчийн газар