Зөвшөөрөл олгосон болон зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа.