Товч

Төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилт, явц, үр дүн;

https://user.tender.gov.mn/mn/plan/index?year=2023&selGovernorId=133&selClientId=1484304364675&get=1&fbclid=IwAR0uwX4jrqVk8abIOd4UxOvqgYJgYl_D7rPJ0M72aU__-qWaT5QqEQ9Hkvw

Үргэлжлүүлэх

Мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор орж үзнэ үү. https://user.tender.gov.mn/mn/plan/index?year=2023&selGovernorId=133&selClientId=1484304364675&get=1&fbclid=IwAR0uwX4jrqVk8abIOd4UxOvqgYJgYl_D7rPJ0M72aU__-qWaT5QqEQ9Hkvw 2. Аймгийн нэгдсэн хогийн цэгийн тохижилт 3. Бүдүүн гичгэний голд гүүр барих (Хангай сум Баян-УУл баг) 4. Сумын төвийг үерээс хамгаалах далан (Өндөр-Улаан сум) 5. Сургуулийн засвар (Өндөр-Улаан сум) 6. Тамир кино театрын засвар 7. Хот тохижилт, үйлчилгээний газарт ковш худалдаж авах 8. Гудамж талбай, орон сууцны…

Үргэлжлүүлэх

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

https://shilendans.gov.mn/organization/5199?group=6

Үргэлжлүүлэх

Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт

Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газар (shilendans.gov.mn)

Үргэлжлүүлэх