Үйл ажиллагааны ил тод байдал


ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХАД ШААРДАГДАХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдхувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийгхянуулахад бүрдүүлэх материал

 • Нийтийн албанд томилогдохоор нэр Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг /УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягтаар/
 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • Тухайн ажлын байрны тодорхойлолт /баталгаажсан байх/
 • Бусад шаардлагатай баримт бичгийг хавсаргаж болно.
Төрийн архивааславлагаа, хуулбар хувь, цалингийн тодорхойлолт авахад бүрдүүлэх бичиг баримт
 • Иргэний үнэмлэх болон бусад гэрчлэх баримт
 • Хөдөлмөрийн дэвтрээ гээгдүүлсэн тохиолдолд үйлчилгээ авахаар ирэхдээ тухайн үед ажиллаж байсан байгууллагын албан ёсны нэр, хэдэн оны хэдэн сараас хэдэн он хүртэл ажиллаж байсан тухай мэдэж байх /хэд хэдэн байгууллагад ажилласан бол тухайн байгууллага бүрээр/
 • Төрийн архивт баримт нь байхгүй буюу олдоогүй тохиолдолд архивт баримт байхшүы талаар лавлагаа авч болно.
 • Ажиллаж байсныг гэрчлэх он онуудын тушаалын болон цалин хөлсний хөдөлмөрийн дэвтэрүүд
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДААМӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ЖАГСААЛТМонгол Улсын хууль
 • Монгол Улсын Үндсэн хууль
 • Төрийн албаны тухай хууль
 • Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
 • Хөдөлмөрийн тухай хууль
 • Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль
 • Захиргааны ерөнхий хууль
 • Төсвийн тухай хууль
 • Шилэн дансны тухай хууль
 • Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 • Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
 • Архивын тухай хууль
 • Зөрчлийн тухай хууль
 • Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
 • Хувь хүний нууцын тухай хууль
 • Байгууллагын нууцын тухай хууль
Улсын Их Хурлын тогтоол Улсын Их Хурлын 1995 оны 73 дугаар тогтоол /Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам/УИХ-ын Хууль зүйнбайнгынхорооны 2012 оны 05 дугаартогтоол /Албантушаалтныхувийнашигсонирхлынмэдүүлэгболонхөрөнгө, орлогынмэдүүлгийнмаягт, түүнийгбүртгэх, хянах, хадгалахжурам /Засгийн газрын тогтоол
 • Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоол/Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 • Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол /Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам/
 • Засгийн газрын 2016 оны249 дүгээр тогтоол /Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах нийтлэг журам/
 • Засгийн газрын 1996 оны 66 дугаар тогтоол /Хуультогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахтай холбогдон зарим арга хэмжээний тухай/
 • Засгийн газрын 2011оны 62 дугаар тогтоол/Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам/
 • Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоол /Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай/
 • Засгийн газрын 2014 оны 332 дугаар тогтоол /Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай /
 • Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээртогтоол/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналтшалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам /
 • Засгийн газрын 2009оны 143дугаар тогтоол /Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт батлах тухай/
 • Засгийн газрын 2007 оны 160 дугаар тогтоол /“Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулах журам/
 • Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаартогтоол/Иргэдийн өргөдөлгомдлыгшийдвэрлэхтэйхолбогдсонзаримаргахэмжээнийтухай/
Засгийн газрын албан даалгавар Засгийн газрын 2017 оны01 дүгээр албан даалгавар /Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай /Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
 • Архивын ерөнхий газрын даргын 2007 оны 59-ртушаал /Байгууллагынархивын ажлын үндсэнзаавар /
 • Архивын ерөнхий газрын даргын 2007 оны 160-р тушаал /Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт/
 • Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 68-р тушаал /Албан хэрэгхөтлөлтийн үндсэн заавар/
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол
 • Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоол / Төрийн албан хаагчийн үйлажиллагааны үрдүн, мэргэшлийнтүвшинг үнэлэхжурам/
 • Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны18 дугаар тогтоол /Төрийн албанхаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам /
 • Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 34 дүгээр тогтоол /Ажлын байрны тодорхойлолтын загвар, заавар батлах тухай/
Бусад эрх зүйн акт
 • Стандартчилал хэмжил зүйн үндэсний зөвлөлийн 2011 оны 02-р тогтоол /Зохион байгуулалт, захирамжлалынбаримт бичгийн стандарт/
Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагч
Овог нэрАлбан тушаалХарилцах утасЦагийн хуваарь
1М.ОюунцэцэгАрхив, бичиг хэргийн эрхлэгч70333037Ажлын өдрүүдэд 9:00-13:00 14:00-18:00