Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газар (shilendans.gov.mn)