Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (tender.gov.mn)