Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

Чиг үүрэг

  1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд холбогдох журмын дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ /цаашид “ХШҮ” гэнэ/ хийх;
  2. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн орон нутагт хамааралтай заалтын биелэлтийн явц, үр дүнд ХШҮ хийх;
  3. Аймгийн ИТХ-ын тогтоол, шийдвэр, аймгийн Засаг даргын захирамж, албан даалгаврын биелэлтэд ХШҮ хийх;
  4.  Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, сумын Засаг дарга, түүний тамгын газрын үйл ажиллагаанд холбогдох журмын дагуу ХШҮ хийх, үнэлгээний дүнг хагас, бүтэн жилээр холбогдох албан тушаалтанд танилцуулж, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх;
  5. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, захиргааны байгууллага, бусад төсөвт байгууллага, сумын Засаг дарга, ЗДТГ-ын үйл ажиллагаатай газар дээр нь очиж танилцах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх;
  6. Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, бусад төсөвт байгууллага, сумын Засаг дарга, ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд гарч буй ололт, ажлын сайн туршлагыг дэмжин дэлгэрүүлэх, ХШҮ-ий мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын цар хүрээг өргөжүүлэх, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, боловсронгуй болгох талаар санал санаачилга гаргах.

БҮТЭЦ

Овог нэрАлбан тушаалАлбаны утасӨрөөний дугаар
1Б.ЛхагвасүрэнХэлтсийн дарга  
2Г.ОюунсаранДотоод аудит, сумдын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн