Өргөдөл гомдол, саналын шийдвэрлэлт 97 хувьтай байна

архангай-лого3 Аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, агентлагуудад оны 3-р улирлын байдлаар буюу 10-р сарын 10-ны байдлаар нийт 46115 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 44932-г хугацаанд нь шийдвэрлэж, хугацаа болоогүй 1183 өргөдөл, харьяаллын дагуу 112 өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж, шийдвэрлэлт 97,4 хувьтай байна. Ирсэн нийт 46115 өргөдөл гомдол, саналын 41537 буюу 90.0 хувь нь хүсэлт, 3505  буюу 7.6  хувь нь санал, 1073 буюу 2.3 хувь нь гомдол байжээ.