Төрийн албаны шалгалтанд Нийслэл болон өөр аймгуудаас ирсэн иргэдийг бүртгэхгүй.

Төрийн албаны Салбар зөвлөл төрийн захиргааны удирдах болон төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэний мэргэшлийн сонгон шалгаруулалтыг тухайн засаг захиргааны нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулдаг. Нээлттэй сонгон шалгаруулалт нь аймаг, орон нутаг дахь сул ажлын байрыг нөхөх, тухайн нутагтаа амьдардаг, эсвэл тухайн аймаг суманд амьдарч хөдөлмөрлөх иргэдийг ажлын байраар хангах, төрийн албаны шалгалтад хамруулах  зорилготой.

            Төрийн албаны сонгон шалгаруулалтын зорилго нь нөөц бүрдүүлэх биш юм.

Иймээс нөөцөд бүртгүүлэхээр нийслэл болон өөр аймгуудаас ирсэн иргэнийг шалгалтад оруулахгүйг анхааруулж байна.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ