Товч

Нээлттэй мэдээлэл

БүлэгХуулийн заалтХуулийн заалт (задаргаа)
18.2 Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 8.28.2.1Эрхэм зорилго
28.2.1үйл ажиллагааны стратегийн зорилго
38.2.1Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт
48.2.1Тэргүүлэх чиглэл
58.2.1Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн
68.2.2Чиг үүрэг
78.2.2Бүтэц, зохион байгуулалт
88.2.2Хаяг, байршил
98.2.2Харилцах утасны дугаар
108.2.2Шуудангийн хаяг
118.2.2Олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг
128.2.3Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт
138.2.3Үйл ажиллагааны тайлан
148.2.3Мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
158.2.3Дотоод аудит
168.2.3Санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж
178.2.4Хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан
188.2.5Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан
198.2.6Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж
208.2.6Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт
218.2.7Албан тушаалын тодорхойлолт
228.2.7Албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр
238.2.7Албаны харилцах утасны дугаар
248.2.7Албаны цахим шуудангийн хаяг
258.2.8Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ
268.2.9Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл
278.2.10Мэдээлэл хариуцагчаас зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр
288.3 Хүний нөөцийн талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал8.3.1Ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл
298.3.2Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам
308.3.3Албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм
318.3.4Хүний нөөцийн стратеги
328.3.4Түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам
338.3.5Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ
348.3.6Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам
358.4 Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал8.4.1Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв, дараа оны төсвийн төсөл
368.4.1Тухайн жилийн төсөв
378.4.1Дараа оны төсвийн төсөл
388.4.2Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан
398.4.3Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
408.4.4Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ
418.4.5Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар
428.4.6Таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг
438.4.7Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт
448.4.8Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр
458.4.9Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл
468.4.10Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
478.4.10Тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам
488.4.10Тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт
498.4.10Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл
508.4.10Шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан
518.4.11Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт
528.4.12Мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл
538.4.26Төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилт, явц, үр дүн;
548.4.26Хэрэгжилт, явц, үр дүн
558.4.27Мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажил
568.4.27Түүний тайлан;
578.4.28Хууль тогтоомжид заасан бусад.
588.5 Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаар дараах мэдээллийг байнга ил тод, нээлттэй байдал8.5.1Үйлчилгээний төрөл
598.5.1Шийдвэрлэх журам, хугацаа
608.5.1Бүрдүүлэх баримт бичиг
618.5.1Түүний загвар
628.5.1Төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ
638.5.1Төлбөр төлөх дансны мэдээлэл
648.5.2Зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үндэслэл, журам
658.5.2Олгосон, сунгасан, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл
668.5.2Зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, салбар, төлөөлөгчийн газар
678.5.2Зөвшөөрөл олгосон болон зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа.
688.6 Бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал8.6.1Олон нийтээр хэлэлцүүлж, санал авч байгаа хууль тогтоомж болон захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл
698.6.1Тэдгээрийн танилцуулга, холбогдох судалгаа,
708.6.1Бусад байгууллага, иргэнээс өгсөн санал
718.6.2Эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт
728.6.3Хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх мэдээлэл
738.6.4Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл
748.6.5Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр, хаяг
дүрэм8.6.5Дүрэм
768.6.5Үйл ажиллагааны чиглэл
778.6.5Эрх бүхий этгээдийн оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан
788.6.5Нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ, ногдол ашиг
798.6.6Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн,
808.6.6Тэдгээрийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагын эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр
818.6.6Авч байгаа цалин хөлс, урамшууллын дүн
828.6.6Албаны цахим шуудангийн хаяг
838.6.6Тухайн хуулийн этгээдийн удирдлагад тавигдах шаардлага, удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам,
848.6.6Сонгон шалгаруулах ажиллагааны тов
858.6.6Сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын талаарх мэдээлэл
868.6.8Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл
878.6.10Мэдээлэл хариуцагчийн явуулж байгаа үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ашиглаж байгаа техник, технологийн хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх буюу үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаарх мэдээлэл
888.6.11Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт
898.6.13Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээ