өргөдөл гомдол

АЙМАГ, СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР,АГЕНТЛАГУУДАД

    2017 ОНЫ 4-Р УЛИРАЛД  ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТУХАЙ  ТАНИЛЦУУЛГА

2018.01.08.

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай“ хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоолын дагуу  аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудаас 2017онд иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар аймгийн ЗДТГ-т ирүүлсэн тайлан мэдээг нэгтгэн танилцуулж байна.

Тайлангийн хугацаанд аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, агентлагуудад 57410 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 56718 -г хугацаанд нь шийдвэрлэж, хугацаа болоогүй 692 өргөдөл, харьяаллын дагуу 333 өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж, шийдвэрлэлт 98,8хувьтай байна.

Нийт ирсэн 57410 өргөдөл гомдол, саналын 50932 буюу 88,7 хувь нь хүсэлт, 4250 буюу 7,9 хувь нь санал, 2228буюу 3.8 хувь нь гомдол  эзэлж байна.

Нэг.    Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

 Тайлангийн хугацаанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт нийт 990 өргөдөл гомдол ирснээс 98,9–ийг  хугацаанд нь шийдвэрлэж, 33өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шийдвэрлүүлж, 10өргөдөл хугацаа болоогүй  байна.

Аймгийн  Засаг даргын Тамгын газарт иргэдээс зонхилон дараахь асуудлаар хандсан байна.

 Буцалтгүй дэмжлэг тусламж хүсэж 88, ажлын байр хүсэж 20, албан хаагчийн ёс зүйн талаарх болон бусад  гомдол 23, гэр хүссэн 5,газар олгох тухай 6,  цалинтай чөлөө олгох,цалингийн нэмэгдэл,зэрэг дэв олгох  асуудлаар 6,ажлаас чөлөөлөгдөх тухай 9, тусгай зөвшөөрөл олгох153,ээлжийн амралт эдлэх 6, дэмжлэг хүссэн 16  орон сууцтай холбоотой тусламж 6,бусад чиглэлээр 82, амаар 570 хүсэлт ирж,  шийдвэрлэлт 98,9 хувьтай байна.

 Аймгийн Засаг дарга 2017 онд 570 иргэдийг хүлээн авч уулзан холбогдох зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэн ажилласан.

  Тайлангийн хугацаанд Аймгийн Засаг даргад иргэдээс мөнгөнтусламж, эмчилгээнийзардал, гэр бусад эд зүйлс буцалтгүй тусламж хүссэн 88 өргөдлийг судлан үзэж,60 иргэнд амьдралын гачигдалтай байдал болон эмчилгээний зардалд зориулж 8,7сая төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг олгосон байна.

2017 онд 153 газарт тусгай зөвшөөрөл олгосон үүнээс спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах 122 газар, спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах 2 газар,спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх 19 газар, спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх 10 газарт тусгай зөвшөөрлийг олгосон. Худалдаалах үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй шаардлага хангахгүй 9 газрын материалын буцаасан.

Тайлангийн хугацаанд төрийн байгууллагуудын нээлттэй утсаар 3663 иргэн хандаж, санал хүсэлтээ шийдвэрлүүлсэн байна.

 Мөн аймгийн ЗДТГ-т иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авах 7033-1111 нээлттэй утасыг нээн ажиллуулж, 25 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэн хариу өгсөн байна.  Тодруулбал:  Хашаат сумаас эд зүйлсээ хулгайд алдсан тухай, Эрдэнэбулган сумаас шагналд тодорхойлуулах тухай, Бортолгойн 29-30-р гудамжний замыг засварлах, хүнсний талонд хамрагдах , тогны мөнгө их гарсан тухай,1-р баг 9 сард айль өрхийн  хог ачаагүй тухай, захын дэргэдэх нийтийн эзэмшлийн газрыг чөлөөлөх, гоожин олголтын тухай, газар авах тухай, худаг ажиллахгүй байгаа тухай, аймгийн төвд бэлчиж байгаа малыг зохицуулах тухай, аймаг, сумдын удирдлагууд багийн иргэдтэй үе үе уулзаж санаа бодлыг нь сонсож байх  зэрэг асуудлуудаар хандсан байна.

 Засгийн газрын “11-11” төвд аймгийн нэр дээр хуваарилсан 31  өргөдөл  гомдлыг  холбогдох газруудад нь мэдэгдэж хариу авч цахимд оруулсан.

Иргэд голлон тог тасалсан,  малаа устгалд оруулаад нөхөн төлбөрөө аваагүй, зөвшөөрөлгүй малын эм зарсан, тэтгэвэр тогтоолт, барилгын компаны буруу үйл ажиллагааны тухай ,үер ус, Цэнхэр сумын Засаг даргын томилгооны тухай, Цэцэрлэг сумын зуслангийн голын гүүрийг засварлуулах тухай , Булган сумын сургуулийн захирлын тамга битүүмжлэгдсэн тухай, Өгийнуур сумын Засаг дарга Алтангэрэлтэй холбоотой гомдол, Тариат сумын эмнэлгийн үйлчилгээ муу, Хотонт суманд рашаан сувилал зөвшөөрөлгүй  ажиллуулж байгаа тухай, Өлзийт сумын сургууль хүүхдүүдээс 20-30 мянган төгрөг татсан тухай, мал, эд хөрөнгийн хулгайтай холбоотой  зэрэг асуудлуудаар хандсан байна.

Хоёр. Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлагууд

 

Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлагуудаас улирал бүр өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ, төрийн байгууллагад иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийг авч,  нэгтгэн судалгаа хийж ажиллаж байна.

Тайлангийн хугацаанд  Засаг даргын эрхлэх хүрээний 21 агентлаг, 3 төсөвт байгууллагад  тухайн салбарын эрхлэх хүрээний асуудлаар 29716  өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 29351-г хугацаанд нь шийдвэрлэж, хугацаа болоогүй 365  өргөдөл, 15 өргөдлийг  холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж, шийдвэрлэлт 98,7 хувьтай байна.

 Агентлагуудад ирсэн өргөдөл гомдлын  шийдвэрлэлтээс тодруулбал  :

 Татварын хэлтэст нийт 2297 өргөдөл, хүсэлт ирж бүрэн шийдвэрлэсэн бөгөөд  1,18 хувь нь нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасуулах хүсэлт, 9,93 хувь нь тендерт оролцох, банкнаас зээл авах тодорхойлолт гаргуулах хүсэлт, 84,72 хувь нь татварын  хөнгөлөлт чөлөөлөлттэй холбоотой, бусад асуудлаар 4,17 хувь нь  эзэлж байна.

 Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газарт 18714 өргөдөл, хүсэлт ирснээс нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт тусламжийн үйлчилгээнд шинээр хамрагдах хүсэлт 7461, насны хишиг олгох үйлчилгээд 7712, ӨМНСангийн хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой 1784, хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдах 214, амьжиргааны түвшингээ тодорхойлуулахыг хүссэн 93, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрт хамрагдахыг хүссэн 464, бусад асуудлаар 986 иргэн хандсан байна.

Мэргэжлийн хяналтын газарт 322 өргөдөл ирснээс бүтээгдэхүүн шинжлүүлэх тухай 90, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авах 182, гомдол гаргах 6, бусад асуудлаар 44 хандсан байна.

Улсын бүртгэлийн хэлтэст 177 өргөдөл хүсэлт ирснээс  регистрийн дугаартай холбоотой 59, залруулга,галиг засах, зөрчил арилгуулах тухай, нас баралтын нөхөн бүрдүүлэлттэй холбоотой  91 хүсэлт ирж шийдвэрлэгдсэн байна.

 Цагдаагийн газарт 2152 өргөдөл гомдол ирснээс  танхайн үйлдэлтэй холбоотой 507, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг 534, иргэдийн өмчийн хулгай 352, хүний амь нас хохироосон бусдын биед гэмтэл учруулсан 322,байгаль хамгаалах журам зөрчсөн 36, залилан 43, бусад асуудлаар 358 хүсэлт ирж, 2152 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэлт 100,0 хувьтай байна.

 Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэст 4080 өргөдөл гомдол ирснээс тэтгэвэр тогтоолгох, нэмэгдүүлэх хүсэлт 1030, тэтгэмж тогтоолгох 2599,  тэтгэврээ дахин хянуулах 124 давхар төлсөн шимтгэлээ буцаан авах, регистрийн дугаар засуулах 27, бусад асуудлаар 300 иргэн хандсан байна.

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд 35 өргөдөл гомдол ирнээс гомдол 10, хүсэлт 13, цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой 12 өргөдөл ирж, хариу өгсөн байна.

Гурав. Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

            Сумдын Засаг даргын Тамгын газарт иргэдээс газар өмчлөх, эзэмших,  буцалтгүй тусламж хүсэх, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах, ажлын байр хүссэн, тэтгэвэр тэмгэмж тогтоолгох, овог нэр өөрчлөхийг хүссэн, хүүхэд үрчлэхийг хүссэн, шилжилт хөдөлгөөн хийлгэх, халамжийн хуулийн дагуу төрөл бүрийн хөнгөлөлт эдлэх, алдарт эхийн одон медальд  хамрагдах, насны хишиг авах    зэрэг  асуудлуудаар дийлэнх нь хандсан байна.

Тайлангийн хугацаанд сумдын Засагдаргын Тамгын газарт нийт 26704 өргөдөл гомдол ирснээс 26387  шийдвэрлэж, 317 өргөдөл хугацаа болоогүй, шийдвэрлэлт 98,8 хувьтай байна.

   Батцэнгэл  сумын ЗДТГ-т 2017 оны 08 сарын 16-нд Үндсэн хуульд  өөрчлөлт оруулах санал  авах хэлэлцүүлэг зохион байгуулж 509 иргэний саналыг авч холбогдох газарт хүргүүлсний зэрэгцээ  намгүй сум болох тухай хэлэлцүүлэгт 10 иргэний саналыг авч УИХ-ын өргөдлийн байнгын хороонд хүргүүлсэн байна.

 Чулуут сумын ЗДТГ-т 1795 өргөдөл гомдол ирснийг 1628 –ыг хугацаанд нь шийдвэрлэж, 167-ыг бусад байгууллагуудад шилжүүлсэн байна.

Багийн Засаг дарга нар болон Мал эмнэлгийн үржлийн тасгаас зуншлага тааруу, газрын гарц муу байсны улмаас отор хийх судалгааг гаргаж,сумын Засаг даргын а/83 дугаар захирамжаар отрын бүс нутгийг тогтоож, малчдаа оторт гаргасан.

Сум  хөгжүүлэх сангаас 9 иргэнд 36,0 сая төгрөг, малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор 5 малчин өрхөд 23,0 сая төгрөгөөр малжуулж, Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн төслөөс 1 иргэнд 1 сая төгрөг, ажлын байр нэмэгдүүлэх төслөөр 1 бүлэгт 3 сая төгрөг тус тус олгож, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавин ажилласан байна.

ХАА-н маркетинг төслийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн хуцнаас бог малын мялзан өвчний шинж илэрч, аж ахуйн нэгжийн 71, төслөөс нийлүүлэгдсэн 80 ухна, 69 хуц, малчин иргэдийн 27 ухна, 25 хуц, нийт 272 бог малын хээлтүүлэгч устгасан  бөгөөд нөхөн төлбөрийг олгуулсан байна.

Ихтамир суманд 952 өргөдөл гомдол ирж, 939-ыг шийдвэрлэсэн байна.   Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл болон малын тэжээл хадлан бэлтгэлд техник технологийн шинэчлэл хийх зорилгоор фермерийн чиглэлээр  1 иргэнд сум хөгжүүлэх сангаас 10,0 сая төгрөг, тэжээл үйлдвэрлэлд зориулж 13,0 сая төгрөгийн  санхүүжилтийг өгч, үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжиж ажиллаж байна.

  Эмзэг бүлгийн иргэдийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгааг явуулсны үр дүнд 128 өрх хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрт хамрагдаад байна.

 Хотонт сумын ЗДТГ-т 991 өргөдөл хүсэлт ирсний 951-ыг хугацаанд нь барагдуулж, 10 өргөдлийг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэж , 30 өргөдөл хугацаа болоогүй байна.  Өвөлжөө хаваржааны газрын эзэмшилээ баталгаажуулах 30 иргэний хүсэлтийг  судалж, 1,68 га газар эзэмших эрхийг  баталгаажуулсан байна.  Хэрэглээний модны зөвшөөрөл хүссэн 45 иргэнд 415 м3 модны зөвшөөрлыг тус тус олгосон байна.

 Нийтийн халуун усыг засварлах талаар 90 иргэнээс ирсэн санал хүсэлтийн дагуу нийтийн халуун усны барилгыг  засварлаж төвийн шугаманд холбосон байна.

Цэнхэр сумын ЗДТГ-т 1343 өргөдөл хүсэлт ирсний 198 буюу 14,7 хувь нь насны хишиг авах,  нийгмийн халамжийн үйлчилгээ авахыг хүссэн 758 буюу 56,4 хувь нь хүсэлт эзэлж байна.

Ар гэрийн гачигдлаар тусламж хүссэн 52  иргэний өргөдлийг хүлээн авч судлан 4,2 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж олгосон байна.

Төвшрүүлэх сумын ЗДТГ-т 551 өргөдөл гомдол хүлээн авснаас 464 бичгээр  66 иргэн Засаг даргатай биечлэн уулзаж, 21 иргэн утсаар, иргэний танхимаар болон уулзалт хэлэлцүүлэгээр  иргэн санал хүсэлтээ гаргаж, тухай бүр хариу авч асуудлаа шийдвэрлүүлсэн байна.

Эрдэнэбулган суманд 5713 өргөдөл ирснээс 3080 бичгээр, 1581 амаар буюу биечлэн уулзаж, 970 иргэн утсаар, 32 иргэн цахимаар, уулзалт хэлэлцүүлэгээр 50 хүсэлт ирж,  155 өргөдөл  хугацаа болоогүй,  шийдвэрлэлт 97,2 хувьтай   байна.

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

 

АЙМАГ, СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР,АГЕНТЛАГУУДАД

    2017 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛД  ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТУХАЙ  ТАНИЛЦУУЛГА

2017.10.05.

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай“ хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоолын дагуу  аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудаас 2017оныIII улиралд иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар аймгийн ЗДТГ-т ирүүлсэн тайлан мэдээг нэгтгэн танилцуулж байна.

Тайлангийн хугацаанд аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, агентлагуудад 44476 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 41619 -г хугацаанд нь шийдвэрлэж, хугацаа болоогүй 2313 өргөдөл, харьяаллын дагуу 496 өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж, шийдвэрлэлт 94.7 хувьтай байна.

Нийт ирсэн 44476 өргөдөл гомдол, саналын 38948 буюу 87,5 хувь нь хүсэлт, 3963  буюу 8.9 хувь нь санал, 1559 буюу 3.5  хувь нь гомдол  эзэлж байна.

Нэг.    Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

 Тайлангийн хугацаанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт нийт 725  өргөдөл гомдол ирснээс 95.0–ийг  хугацаанд нь шийдвэрлэж, 22 өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шийдвэрлүүлж, 14 өргөдөл хугацаа болоогүй  байна.

Аймгийн  Засаг даргын Тамгын газарт иргэдээс зонхилон дараахь асуудлаар хандсан байна.

 Буцалтгүй дэмжлэг тусламж хүсэж 66, ажлын байр хүсэж 12, албан хаагчийн ёс зүйн талаарх болон бусад  гомдол 21, гэр хүссэн 4,газар олгох тухай 5,  цалинтай чөлөө олгох,цалингийн нэмэгдэл,зэрэг дэв олгох  асуудлаар 5,ажлаас чөлөөлөгдөх тухай 2, тусгай зөвшөөрөл олгох 97,ээлжийн амралт эдлэх 4, дэмжлэг хүссэн 12  орон сууцтай холбоотой тусламж 5,бусад чиглэлээр 42, амаар 450 хүсэлт ирж,  шийдвэрлэлт 95,0 хувьтай байна.

 Аймгийн Засаг дарга 2017 оны 3 дугаар улиралд 450 иргэдийг хүлээн авч уулзан холбогдох зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэн ажилласан.

  Тайлангийн хугацаанд Аймгийн Засаг даргад иргэдээс мөнгөнтусламж, эмчилгээнийзардал, гэр бусад эд зүйлс буцалтгүй тусламж хүссэн66 өргөдлийг судлан үзэж, 48 иргэнд амьдралын гачигдалтай байдал болон эмчилгээний зардалд зориулж 6.6 сая төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг олгосон байна.

2017 оны  3-р улирлын  байдлаар  аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 97 газарт тусгай зөвшөөрөл олгосон үүнээс спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах 77 газар, спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах 2 газар,спиртийн өндөр агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх 11 газар, спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх 7 газарт тусгай зөвшөөрлийг олгосон. худалдаалах үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй шаардлага хангахгүй 9 газрын материалыг буцаасан.

Тайлангийн хугацаанд төрийн байгууллагуудын нээлттэй утсаар 2704 иргэн хандаж, санал хүсэлтээ шийдвэрлүүлсэн байна.

 Мөн аймгийн ЗДТГ-т иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авах 7033-1111 нээлттэй утасыг нээн ажиллуулж, 13 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэн хариу өгсөн байна.  Тодруулбал:  Хашаат сумаас эд зүйлсээ хулгайд алдсан тухай, Эрдэнэбулган сумаас шагналд тодорхойлуулах тухай, Бортолгойн 29-30-р гудамжний замыг засварлах, хүнсний талонд хамрагдах , тогны мөнгө их гарсан тухай,1-р баг 9 сард айль өрхийн  хог ачаагүй тухай, захын дэргэдэх нийтийн эзэмшлийн газрыг чөлөөлөх, гоожин олголтын тухай, газар авах тухай, худаг ажиллахгүй байгаа тухай, аймгийн төвд бэлчиж байгаа малыг зохицуулах тухай, аймаг, сумдын удирдлагууд багийн иргэдтэй үе үе уулзаж санаа бодлыг нь сонсож байх  зэрэг асуудлуудаар хандсан байна.

 Засгийн газрын “11-11” төвд аймгийн нэр дээр хуваарилсан 31  өргөдөл  гомдлыг  холбогдох газруудад нь мэдэгдэж хариу авч цахимд оруулсан. 5 санал гомдол  хүлээгдэж байна.

Иргэд голлон тог тасалсан,  малаа устгалд оруулаад нөхөн төлбөрөө аваагүй, зөвшөөрөлгүй малын эм зарсан, тэтгэвэр тогтоолт, барилгын компаны буруу үйл ажиллагааны тухай ,үер ус, Цэнхэр сумын Засаг даргын томилгооны тухай, Цэцэрлэг сумын зуслангийн голын гүүрийг засварлуулах тухай , Булган сумын сургуулийн захирлын тамга битүүмжлэгдсэн тухай, Өгийнуур сумын Засаг дарга Алтангэрэлтэй холбоотой гомдол, Тариат сумын эмнэлгийн үйлчилгээ муу, Хотонт суманд рашаан сувилал зөвшөөрөлгүй  ажиллуулж байгаа тухай, Өлзийт сумын сургууль хүүхдүүдээс 20-30 мянган төгрөг татсан тухай, мал, эд хөрөнгийн хулгайтай холбоотой  зэрэг асуудлуудаар хандсан байна.

Хоёр. Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлагууд

 

Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлагуудаас улирал бүр өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ, төрийн байгууллагад иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийг авч,  нэгтгэн судалгаа хийж ажиллаж байна.

Тайлангийн хугацаанд  Засаг даргын эрхлэх хүрээний 21 агентлаг, 3 төсөвт байгууллагад  тухайн салбарын эрхлэх хүрээний асуудлаар 23105  өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 21655 -г хугацаанд нь шийдвэрлэж, хугацаа болоогүй 1442  өргөдөл, 7 өргөдлийг  холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж, шийдвэрлэлт 95 ,8 хувьтай байна.

 Агентлагуудад ирсэн өргөдөл гомдлын  шийдвэрлэлтээс тодруулбал  :

 Татварын хэлтэст нийт 2268 өргөдөл, хүсэлт ирж бүрэн шийдвэрлэсэн бөгөөд  1,19 хувь нь нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасуулах хүсэлт, 9,13 хувь нь тендерт оролцох, банкнаас зээл авах тодорхойлолт гаргуулах хүсэлт, 85,8 хувь нь татварын  хөнгөлөлт чөлөөлөлттэй холбоотой, бусад асуудлаар 3,88 хувь нь  эзэлж байна.

 Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газарт 15016 өргөдөл, хүсэлт ирснээс нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт тусламжийн үйлчилгээнд шинээр хамрагдах хүсэлт 8277, насны хишиг олгох үйлчилгээд 4001, ӨМНСангийн хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой 1216, хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдах 17, амьжиргааны түвшингээ тодорхойлуулахыг хүссэн 70, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, хөтөлбөрт хамрагдахыг хүссэн 407, бусад асуудлаар 1028 иргэн хандсан байна.

Мэргэжлийн хяналтын газарт 265 өргөдөл ирснээс бүтээгдэхүүн шинжлүүлэх тухай 70, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авах 167, гомдол гаргах 5, бусад асуудлаар 23 хандсан байна.

Улсын бүртгэлийн хэлтэст 177 өргөдөл хүсэлт ирснээс  регистрийн дугаартай холбоотой 59, залруулга,галиг засах, зөрчил арилгуулах тухай, нас баралтын нөхөн бүрдүүлэлттэй холбоотой  91 хүсэлт ирж шийдвэрлэгдсэн байна.

 Цагдаагийн газарт 1680 өргөдөл гомдол ирснээс  танхайн үйлдэлтэй холбоотой 507, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журмын эсрэг 368, иргэдийн өмчийн хулгай 283, хүний амь нас хохироосон бусдын биед гэмтэл учруулсан 233,байгаль хамгаалах журам зөрчсөн 19, залилан 35, бусад асуудлаар 210 хүсэлт ирж, 1653 өргөдлийг шийдвэрлэж, шийдвэрлэлт 98,3 хувьтай байна.

 Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэст 2879 өргөдөл гомдол ирснээс тэтгэвэр тогтоолгох, нэмэгдүүлэх хүсэлт 858, тэтгэмж тогтоолгох 1671,  тэтгэврээ дахин хянуулах 117 давхар төлсөн шимтгэлээ буцаан авах, регистрийн дугаар засуулах 27, бусад асуудлаар 206 иргэн хандсан байна.

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд 27 өргөдөл гомдол ирнээс гомдол 8, хүсэлт 7, цалин хөлс, тэтгэвэр тэтгэмжтэй холбоотой 12 өргөдөл ирж, хариу өгсөн байна.

Гурав. Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

            Сумдын Засаг даргын Тамгын газарт иргэдээс газар өмчлөх, эзэмших,  буцалтгүй тусламж хүсэх, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах, ажлын байр хүссэн, тэтгэвэр тэмгэмж тогтоолгох, овог нэр өөрчлөхийг хүссэн, хүүхэд үрчлэхийг хүссэн, шилжилт хөдөлгөөн хийлгэх, халамжийн хуулийн дагуу төрөл бүрийн хөнгөлөлт эдлэх, алдарт эхийн одон медальд  хамрагдах, насны хишиг авах    зэрэг  асуудлуудаар дийлэнх нь хандсан байна.

Тайлангийн хугацаанд сумдын Засагдаргын Тамгын газарт нийт 20646 өргөдөл гомдол ирснээс 19275 -ийг  хугацаанд нь шийдвэрлэж, 496  өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж, 28 өргөдлийг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэж 2313  өргөдөл хугацаа болоогүй, шийдвэрлэлт 95,8 хувьтай байна.

 Чулуут сумын ЗДТГ-т 1402 өргөдөл гомдол ирснийг 1032 –ыг хугацаанд нь шийдвэрлэж, 370-ыг бусад байгууллагуудад шилжүүлсэн байна.

Сум  хөгжүүлэх сангаас 9 иргэнд 36,0 сая төгрөг, малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор 5 малчин өрхөд 23,0 сая төгрөгөөр малжуулж, Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн төслөөс 1 иргэнд 1 сая төгрөг, ажлын байр нэмэгдүүлэх төслөөр 1 бүлэгт 3 сая төгрөг тус тус олгож, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавин ажилласан байна.

ХАА-н маркетинг төслийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн хуцнаас бог малын мялзан өвчний шинж илэрч, аж ахуйн нэгжийн 71, төслөөс нийлүүлэгдсэн 80 ухна, 69 хуц, малчин иргэдийн 27 ухна, 25 хуц, нийт 272 бог малын хээлтүүлэгч устгасан  бөгөөд нөхөн төлбөрийг олгуулах болон хээлтүүлэгч авах саналыг ХХААГазар болон холбогдох газруудад уламжилсан байна.

 Хотонт сумын ЗДТГ-т 890 өргөдөл хүсэлт ирсний 860-ыг хугацаанд нь барагдуулж, 30 өргөдөл хугацаа болоогүй байна.  Өвөлжөө хаваржааны газрын эзэмшилээ баталгаажуулах 24 иргэний хүсэлтийг  судалж, 1,68 га газар эзэмших эрхийг  баталгаажуулсан байна.  Хэрэглээний модны зөвшөөрөл хүссэн 45 иргэнд 415 м3 модны зөвшөөрлыг тус тус олгосон байна.

 Тус сумын ажиллахгүй байсан нийтийн халуун усыг засварлах талаар 90 иргэнээс ирсэн санал хүсэлтийн дагуу нийтийн халуун усны барилгыг  засварлаж төвийн шугаманд холбосон байна.

 Хангай суманд 558 өргөдөл хүсэлт ирснээс 151 буюу 27 хувь нь цахим үнэмлэх захиалах, 13,4 хувь  буюу 75 хүн тэтгэвэр тэтгэмж тогтоолгохоор хандсан байна.

Цэнхэр сумын ЗДТГ-т 1041 өргөдөл хүсэлт ирсний 504 буюу 48,4 хувь нь  нийгмийн халамжийн үйлчилгээ авахыг хүссэн 198 буюу 19,3 хувь нь насны хишиг авахыг хүссэн хүсэлт эзэлж байна.

Ар гэрийн гачигдлаар тусламж хүссэн 46 иргэний өргөдлийг хүлээн авч судлан 3,3 сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж, оюутны төлбөр төлөх боломжгүй 2 иргэнд 200,0 мянган төгрөгийг тус тус олгосон байна.

Төвшрүүлэх сумын ЗДТГ-т 436 өргөдөл гомдол хүлээн авснаас 66 иргэн Засаг даргатай биечлэн уулзаж, 21 иргэн утсаар, иргэний танхимаар болон уулзалт хэлэлцүүлэгээр 73 иргэн санал хүсэлтээ гаргаж, тухай бүр хариу авч асуудлаа шийдвэрлүүлсэн байна.

Эрдэнэбулган суманд 4541 өргөдөл ирснээс 2475 бичгээр, 1190 амаар буюу биечлэн уулзаж, 802 иргэн утсаар, 32 иргэн цахимаар, уулзалт хэлэлцүүлэгээр 42 хүсэлт ирж,  312  өргөдөл  хугацаа болоогүй  байна.

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

 

АРХАНГАЙ АЙМАГ, СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР,

АГЕНТЛАГУУДАД 2017ОНЫ 2-Р УЛИРАЛД  ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫНШИЙДВЭРЛЭЛТИЙНТУХАЙ  ТАНИЛЦУУЛГА

2017.07.05.

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай“ хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоолын дагуу  аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудаас 2017оны 2 дугаар  улиралд иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар аймгийн ЗДТГ-т ирүүлсэн тайлан мэдээг нэгтгэн танилцуулж байна.

Тайлангийн хугацаанд аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, агентлагуудад 32020 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 29916-г хугацаанд нь шийдвэрлэж, хугацаа болоогүй 1940 өргөдөл, харьяаллын дагуу 152 өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж, шийдвэрлэлт 94.7 хувьтай байна.

Нийт ирсэн 32020 өргөдөл гомдол, саналын 25914 буюу 80,9 хувь нь хүсэлт, 5243 буюу 16,3 хувь нь санал, 863 буюу 2,6 хувь нь гомдол  эзэлж байна.

Нэг.    Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

 Тайлангийн хугацаанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт нийт 484  өргөдөл гомдол ирснээс 450–ийг  хугацаанд нь шийдвэрлэж, 18 өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шийдвэрлүүлж, 16 өргөдөл хугацаа болоогүй  байна.

Хоёр. Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлагууд

 

Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлагуудаас улирал бүр өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ, төрийн байгууллагад иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийг авч,  нэгтгэн судалгаа хийж ажиллаж байна.

Тайлангийн хугацаанд  Засаг даргын эрхлэх хүрээний 21 агентлаг, 3 төсөвт байгууллагад  тухайн салбарын эрхлэх хүрээний асуудлаар 17106 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 16054-г хугацаанд нь шийдвэрлэж, хугацаа болоогүй 1050 өргөдөл, 2 өргөдлийг  холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж, шийдвэрлэлт 93,8 хувьтай байна.

Гурав. Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

            Тайлангийн хугацаанд сумдын Засаг даргын Тамгын газарт нийт 14430 өргөдөл гомдол ирснээс 13412-ийг  хугацаанд нь шийдвэрлэж, 132 өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж,12 өргөдлийг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэж 1940 өргөдөл хугацаа болоогүй, шийдвэрлэлт 93,9 хувьтай байна.

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

 

 

Цэцэрлэг сумын Ихбулаг багийн иргэн Шүгдэрийн Одгэрэл/АМ89121411/ Цэцэрлэг сумын мал үржлийн тасагт гааль, татварын эдийн засагч мэргэжилтэй хүнийг авсан өөрөө малын их эмч мэргэжилтэй ,ажилд томилохгүй байна гэсэн гомдол тавьж,ЗГ-ийн 11-11 төвд хандсан байна. утас 96515942

 Шат шатны байгууллагадаа саналаа тавьж  шийдвэрлүүлэхийг зөвлөсөн.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2017 оны 01 дүгээр сарын 13                                                                                  Цэцэрлэг хот

Төрийн албаны зөвлөлийн Архангай аймагдахь салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх,төрийн албаны ил тоднээлттэй байдлыг хангах зорилгоор төрийн албаны  салбар зөвлөлөөсөгсөн  зөвлөмж, үүрэг чиглэлийн дагуу төрийн албаны  тухай хууль тогтоомжийн             хэрэгжилтийг ханган ажиллаж,үйл ажиллагааг тогтмолжуулантодорхойахицдэвшил,үрдүн гаргажажиллалаа.

Тус салбар  зөвлөл ньодоогийн байдлаар доорх бүтэц бүрэлдэхүүнтэйгээражиллаж  нутгийн захиргаа болон  салбарын төрийн байгууллагуудад төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэмд заасан төрийн  албаны  хүний  нөөцийн  удирдлагатай   холбоотойтөрийн үйлчилгээг үзүүлж ажиллажбайна.

Салбар зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн

Архангайаймгийн

ТАЗ-ийн дарга:                 -Б.Цэрэннадмид /ЗДТГ-ындарга/

Нарийн бичгийн дарга:  -Э.Гончигдамбаа /ЗДТГ-ын  ТЗУХ-ийн хүний  нөөцийн

бодлого хариуцсан мэргэжилтэн/

Гишүүд:                             -Ш.Гомбодорж /ЗДТГ-ынТЗУХ-ийндарга/

                                       -С.Пүрэвсүрэн /ЗДТГ-ын ХЗХ-ийн дарга/

                                       -Б.Буяннэмэх /ЗДТГ-ын НБХ-ийн дарга/

                                           -Ц.Буянтогтох /ЗДТГ-ын Цэргийн штабын дарга/

                                        -М.Батдорж /ИТХ-ын  нарийн бичгийндарга/

                                       -Д.Уламбаяр /Аудитын газрын дарга/

            -Н.Цэвэгдорж /МХГ-ын дарга/

                                       -Ц.Эрдэнэцогт /Шүүхийн тамгынгазрын дарга/гэсэн  нийт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж  байна.

албар зөвлөлийн бүрэлдэхүүний товч судалгааг хавсаргав/

1. Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөө, стратегийг тодорхойлж, түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулсан ажил, үр дүн

            Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс 2012-2016 онд “Төрийн албаны стандартын зөрчилгүй ажиллах” зорилтыг тодорхойлон ажиллаж 2016 онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төлөвлөгөөнд баталсан “Иргэн таны төлөө” гэсэн зорилтын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулан ажилласан байна.

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 5 хүрээний 8 арга хэмжээ 30 ажил үйлчилгээг хэрэгжүүлэхээр боловсруулан зөвлөлийн  төслийг хуралдаанаар хэлэлцүүлж төлөвлөгөөний дагуу ажил үүргийг хэрэгжүүлэн ажилласан байна. /Төлөвлөгөөг хавсаргав/

2. Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг улирал тутам тооцож Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан журам, аргачлалын дагуу хяналт-шинжилгээхийж салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн үнэлгээ, дүгнэлт гаргаж ажиллалаа. Төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх ажлуудыг хугацаанд нь хийж  гүйцэтгэн биелэлтийг заалт тус бүрээр нь гарган үнэлэлт дүгнэлт хийж холбогдох арга хэмжээг авч ажиллалаа./Төлөвлөгөөний биелэлтийг хавсаргав/

3. Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудал, гарсан шийдвэр, шийдвэрийн хэрэгжилт тооцсон байдал, хуралдааны тэмдэглэлийг албажуулсан байдал.

2016 оныбайдлаар салбар зөвлөлийн ээлжит хуралдааныг 7 удаа зохион байгуулж 9 асуудлыг хэлэлцэн зохих шийдвэрийг гаргасан байна. Эрх хэмжээний хүрээнд гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг тооцохдооцаг хугацааны давтамжийг харгалзан биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан.2016 оны байдлаар ТАСЗ-ийн хурлыг 7 удаа зохион байгуулж хуралдаанаар асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж 19 тогтоол, 95 албан бичиг гарган хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна. Өмнөх хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц    үр дүнг тухай бүр тооцон ажиллаж улмаар үр дүнг ТАСЗ-ийн нарийн бичгийн дарга дараагийн хуралдааны эхэнд танилцуулж ажиллаж байна.

Салбар зөвлөлөөс гарах шийдвэрийнхууль эрх зүйн үндэслэлийг бүрэн хангах зорилгоор боловсруулсан бичиг баримтын төслийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсээр хянуулж зохих шийдвэрийг гарган ажиллаж байна. Үүний үр дүнд 2016 оны байдлаар хууль зүйн ямар нэгэн заалтыг зөрчсөн шийдвэр гаргаагүй болно.

4. Орон нутгийн хэмжээнд хууль, журам, заавар, төрийн албаны стандартыг хэрэгжүүлэх болон бүрэн эрхт хамаарах асуудлаар арга зүйн зөвлөмж өгсөн байдал, үр дүн

Орон нутгийн захиргааны болон  салбарын хэмжээнд хууль, журам, заавар, төрийн албаны стандартыг хэрэгжүүлэх, төрийн албаны шинэчлэл, боловсон хүчний бодлогыг хэрэгжүүлж үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор тодорхой ажлыг зохион байгуулах, зохицуулахтай холбоотой асуудлаар мэргэшил арга зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлж ажиллаж ирлээ.

2016 онд төрийн 26 байгууллагын албан хаагчдад “Төрийн албаны стандартын хэрэгжилт” гэсэн нэгдсэн сэдвийн хүрээнд дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангах, анхаарч ажиллах асуудлаар арга зүйн зөвлөмжийг өгч ажилласан байна.

Үүнд:

Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын талаар:

  • Төрийн байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт
  • Ажил үйлчилгээний чиг үүрэг
  • Төрийн албан хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолт
  • Үр дүнгийн гэрээ, түүний шалгуур үзүүлэлт журмын дагуу байгаа эсэх
  • Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам
  • Хүний нөөцийн чиглэлээр гаргасан тушаал шийдвэр
  • Албан хаагчдаас эрх бүхий албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдол ба түүний шийдвэрлэлт
  • Хувийн хэргийн бүрдэлт, ажлын цаг ашиглалт зэрэгт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг  төрийн албаны нийт байгууллагуудад өгч ажилласан.

5. Орон нутгийн хэмжээнд хууль, журам, заавар, төрийн албаны стандартын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ хийсэн байдал, үр дүн

Орон нутгийн хэмжээнд  хууль, журмыг хэрэгжүүлэх төрийн байгууллагуудад  төрийн албаны шинэчлэлийн бодлого, стратеги, хүний нөөцийн бодлогын  хэрэгжилтийн явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, түүний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх талаар санал зөвлөмж гаргаж ажиллан үр дүнг тооцож ажиллалаа. Аймгийн засаг даргын эрхлэх ажлын хүрээний агентлаг, нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд аймгийн Засаг даргатай хийсэн ажил үйлчилгээ нийлүүлэх гэрээнд, төрийн албаны стандартын хэрэгжилтийг тухайн байгууллага дээрээ хангаж ажиллах талаар тусгасан эсэх болон гэрээний биелэлтэнд нь хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж үр дүнг тооцож ажилласан.

2016 оны 04-р сард Архангай аймгийн ЗДТГ-аас шалган  зөвлөх  ажлыг зохион байгуулж Чулуут, Тариат, Цахир, Өндөр-Улаан, Хайрхан, Ихтамир, сумдын ЗДТГ-н Төрийн албан хаагчийнхувийнхэргийнбүрдүүлэлт, төрийнжинхэнэалбандхуультогтоомжийндагуутомилогдсонэсэхболонТангаргийнхуудас, тэдгээрийнүнэнзөвийнбаталгаагхангахзорилгоортөрийнжинхэнэалбанхаагчбүрийнхувийнхэрэгтэйтанилцаншалгажажлынбайрнытодорхойлолт, үрдүнгийнгэрээзэргийгүзэжилэрсэнзөрчлийгарилгуулж холбогдохаргахэмжээгавч ажилласан болно.

6. Төрийн байгууллагаас төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар зохион байгуулсан ажил, үр дүн, Төрийн албан хаагчийг давтан сургах хэрэгцээг судлан хэрэгжүүлсэн ажил, үр дүн

2016 оны Архангай аймгийн нэгдсэн сургалт, семинарын төлөвлөгөөг боловсруулж Аймгийн ЗДТГ-ын даргаар батлуулан мөрдөн ажилласан болно. Тус төлөвлөгөөнд сургалт семинарыг зохион байгуулах байгууллага, сэдэв, хамрагдах байгууллага, албан тушаалтан болон сургалт явуулах хугацааг тодорхой тусгасан ба төлөвлөгөөний дагуу сургалтанд хамрагдан ажилласан байна.

Төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварын дээшлүүлэх зорилгоор аймгийн ЗДТГ-ын 2016 оны нэгдсэн төлөвлөгөөнд  Улаанбаатар хотод 51 удаа, орон нутагт 24 удаагийн сургалт, семинарыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Тайлант хугацаанд төлөвлөгөөний дагуу сургалт, семинарууд амжилттай зохион байгуулагдаж холбогдох ажилтан албан хаагчид сургалт семинарт хамрагдан суралцсан байна. /Сургалт семинарын нэгдсэн төлөвлөгөөг хавсаргав/

7. Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах асуудлаар зохион байгуулсан ажил, үр дүн

Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах ажлын хүрээнд:

Аймгийн засаг даргын захирамжаар батлагдсан ЗДТГ-ын албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааны хөтөлбөрийг 3 үндсэн чиглэлээр хэрэгжүүлэн ажилласан байна.

1.Ажиллах нөхцөлийг хангах талаар:

Төрийн албан хаагчийн ажлын байранд шаардлагатай байгаа доорх хэрэгслээр хангаж ажилласан.

v  Notebook

v  Канон

v  Принтер

v  Камер

v  Оффис ширээ сандал

v  Интернет сүлжээ

2.Нийгмийн баталгааг хангах талаар:

Төрийн албан хаагчдын тав тухтай амьдрах, ажиллах нөхцөлийг хангах талаар тэдний гэр бүлийн гишүүд хүүхэд багачуудыг суралцах боломжийг хангах зорилгоор доорх бүтээн байгуулалтыг хийсэн байна.

v  3 дунд сургууль

v  2 дотуур байр

v  3 цэцэрлэг

v  1 соёлын төв

v  6 орон сууц зэргийг барьж байгуулласан байна.

v  Ажилтан албан хаагчдын тэтгэмж урамшуулалд 38,7 сая төгрөг зарцуулсан байна.

3.Эрүүл мэндийг хангах талаар:

Төрийн албан хаагчдын эрүүл мэндийн баталгааг хангах зорилгоор эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамруулж ажилласан.

v  ЗДТГ-ын нийт ажилчдыг эрүүл мэндийн үнэ төлбөргүй үзлэгт хамруулсан

v  ЗДТГ-ын бүх ажилчдыг чихрийн шижин өвчний үзлэг шинжилгээнд үнэ төлбөргүйхамруулсан

v  18-30 насны нийт албан хаагчдыг улаан бурхны вакцынжуулалтанд бүрэн хамруулж ажилласан байна.

            Монгол Улсын Их Хурлын 1995 оны 73 дугаар тогтоолоор баталсан Төрийнзахиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журмын дагуу төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олгуулах асуудлыг Салбарзөвлөл хянаж, эрх бүхий албан тушаалтанд санал хүргүүлэн ажиллаж 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар Аймгийн засаг даргын 2016 оны Б/29 дугаар захирамжаар нийт 50 албан хаагчийн зэрэг дэвийн асуудлыг шийдвэрлэж олгосон байна.

/2016онд албан хаагчидад зэрэг дэв олгосон захирамжыг хавсаргав/ Орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагад олон жил идэвх зүтгэл үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа 3 төрийн албан хаагч Төрийн албаны зөвлөлийн даргын тушаалаар Төрийн албаны тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр шагнагдсан байна.8. Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалт, нэр дэвшүүлсэн ажиллагаа, ил тод нээлттэй байдлыг хангасан байдал, үр дүнМонгол улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”, 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”, “сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ын дагуу 2016 оны байдлаар Төрийн жинхэнэ болон төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны байдлаар нийт 7  орон тоон дээр 2 удаа зохион байгуулж ажлын байрны талаарх мэдээллийг ТАЗ-ийн цахим хаяганд байршуулж шалгалтыг 100% онлайнаар бүртгэж цахимаар авч хэвшсэн бөгөөд зохих журмын хүрээнд ТАСЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж тогтоолоор нэр дэвшүүлэн шийдвэр гаргагч нарт хүргүүлэн ажилласан ба зарлагдсан ажлын байрыг нөхөж ажилласан байна.Удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгоншалгаруулалт, нөөцийн сан9. Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалт, нэр дэвшүүлсэн ажиллагаа, ил тод, нээлттэй байдлыг хангасан байдал, үр дүнТөрийн жинхэнэ албаны сул ажлын байранд туслах түшмэлийн 5, дэс түшмэлийн 3, нийт 8 ажлын байрыг нийтэд зарлаж мэргэшлийн шалгалтыг 2 удаа нээлттэй байдлаар 100% онлайнаар зохион байгуулан ажилласан болно.Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний сонгоншалгаруулалт, нөөцийн санТөрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний мэргэшлийн шалгалтын нээлттэй ил тод, шударга байдлыг хангах зорилгоор шалгалт авах явцад шалгалтанд анх орж буй иргэдээс өөрсдийн саналаар нь хоёр иргэнийг ээлжит шалгалт бүрт хөндлөнгийн хянагчаар ажиллуулан баримтжуулж ажилласан.10. Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний болон удирдах ажилтны нөөцийн сан бүрдүүлж, түүгээр үйлчилсэн байдал, үр дүн2016 оны байдлаар Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний болон удирдах ажилтны нөөцийн судалгааг гаргаж сонгон шалгаруулалт бүрийн дараа шалгалтанд тэнцсэн иргэдийн мэдээллийг бүртгэж мэдээллийг санг баяжуулжажилласан. /Нөөцийн судалгааг хавсаргав/11. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцийн сан бүрдүүлж, түүгээр үйлчилсэн байдал, үр дүн            Тайлант хугацаанд төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөөцөөс нөхөх журмын дагуу 2016 оны байдлаар Архангай аймаг дахь ТАЗСЗ-д нөөцөд бүртгэгдсэн 45 иргэнээс1иргэнийг нэр дэвшүүлэн ажлын байраар хангасан байна./Нөөцийн судалгааг хавсаргав/12. Төсвийн шууд захирагч, менежер, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх ажлыг мэргэшлийн удирдлагаар хангаж, үр дүнг тооцсон байдалТөсвийн тухай хуулийн 40-р зүйлийг үндэслэн Төсвийн ерөнхийлөн захирагч бөгөөд аймгийн Засаг даргаас  төсвийн шууд захирагч 22 агентлагийн дарга, 19 сумын Засаг даргатай  хамтран ажиллах гэрээг   байгуулан ажилласан байна.Төсвийншуудзахирагч, менежер, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлыг улам эрчимжүүлэх төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын үр дүн,  мэргэшлийн түвшинг дээшлүүлэх зорилгоор үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн явцад мэргэшил  арга зүйн удирдлагаар хангаж  зөвлөмж өгч, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажилласан байна.Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоолоор баталсан журмын дагуу төсвийн шууд захирагч, нэгжийн менежертэй байгуулсан 2016 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг тооцоход.            Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 22 агентлагаас үр дүнгийн гэрээгээр хамгийнөндөр оноо авсан            -Мэргэжлийн хяналтын газар            -Онцгой байдлын газар            -Орон нутгийн өмчийн газар            -Хүнс хөдөө аж ахуйн газар            -Номын сан            -Цагдаагийн газын дарга нарыг тус тус өргөмжлөл нэг сарын үндсэн цалингаар шагнасан байна.Аймгийн 19 Сумаас үр дүнгийн гэрээгээр хамгийн өндөр оноо авсан            -Өндөр-Улаан -Өлзийт -Хашаат сумдын засаг дарга нарыг өргөмжлөл нэг сарын үндсэн цалингаар шагнаж урамшуулсан байна.13. Ёс зүйн хороог арга зүйн удирдлагаар хангаж, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах асуудлаар зөвлөгөө өгч ажилласан байдал, үр дүнТөрийн үйлчилгээний байгууллагуудынёс зүйн хороодыг арга зүйн удирдлагаар хангаж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиулах асуудлаар заавар зөвлөмж өгч сургалт зохион байгуулж ажилласан байна.Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулснаар ёс зүйн хэм хэмжээтэй холбоотой гомдол санал 2016 оны байдлаар гараагүй байна14. Өргөдөл, гомдол, маргаан, ёс зүйн зөрчлийг шийдвэрлэлт, үр дүн, түүний мэдээг хагас, бүтэн жилээр ирүүлсэн байдал.2016 оны 06 дугаар сарын 29-ны байдлаар хагас жилийн мэдээг 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ныбайдлаар бүтэн жилийн мэдээ судалгааг гарган Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн байна.2016 онд Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд ирсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт:УИХ-ын 2003 оны 14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн байгууллага, төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх” журмын дагуу  4 иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхээр маргаан хянан шалгах комисс томилон ажиллуулж, дүгнэлтийг салбар зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн гарсан шийдвэрийг холбогдох эзэнд хүргүүлэн ажиллав. /Судалгааг хавсаргав/15. Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны нээлттэй байдал, үйл ажиллагааг сурталчилсан байдал, үр дүнБүх төрлийн сонгон шалгаруулалт, шалгалтын үйл явцын ил тод, нээлттэй байдлыг хангаж, сул ажлын байрны зарыг шалгаруулалт явуулах өдрөөс 21-ээс доошгүй хоногийн өмнө Төрийн албаны зөвлөлийн http://csc.gov.mn, Архангай аймгийн www.arkhangai.gov.mnцахим хуудас, орон нутгийн arkhangai, ABтелевиз, Архангай сонин,  Иргэний танхим, аймгийн ЗДТГ-ын болон салбар зөвлөлийн мэдээллийн самбарт байрлуулан олон нийтэд зарлан мэдээлж хэвшсэн.16. Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан мэдээ ирүүлсэн байдалАймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын төрийн албан хаагчийн 2016 оны бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөний тайланг нэгтгэн Хүний Нөөцийн Удирдлагын Мэдээллийн Системийн программд оруулан, дүн мэдээг Төрийн албаны зөвлөлд хүлээлгэн өгч мэдээ тайланг үнэн зөв хугацаанд нь гаргаж ирүүлэх талаар байгууллага, сумдад арга зүйн зөвлөмж, чиглэл өгч ажиллав.2016 оны бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайланд Архангай аймгийн хэмжээндүйл ажиллагаа явуулж байгаа 147 байгууллагын нийт 4846 албан хаагчийн  мэдээллийг оруулж Төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэн хуваарийн дагуу 2017 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөрцахим хэлбэрээрaltanbagana@csc.gov.mnхаягаар хүлээлгэн өгсөн.17. Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх асуудлаар хэрэгжүүлсэн шинэлэг ажил, үр дүнТөрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдаан болохоос 2 хоногийн өмнө хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг гарган гишүүдэд     хүргүүлэн асуудлыг бүрэн судлуулж хурлаар хэлэлцэн ажиллаж байгаа нь төрийн албаны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангасан шийдвэр гаргахад үр дүнгээ өгсөн шинэлэг ажил болж байна гэж үзэж байна.Төрийн албаны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор Төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авсан арга хэмжээ,ахиц дэвшил,үр дүн сэдвээр сонсгол бэлтгэж 2016 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр ТАЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлсэн. 18. Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар олон нийтийн үнэлгээТөрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны байдлаар ямар нэгэн санал гомдол ирүүлээгүй байна.ХЯНАСАН:АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА                         Б.ЦЭРЭННАДМИДТАЙЛАН БИЧСЭН:АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙННАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                             Э.ГОНЧИГДАМБАААЙМАГ, СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, АГЕНТЛАГУУДАД2015ОНЫ IV УЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙНТУХАЙ  ТАНИЛЦУУЛГА2016.01.06“Иргэдээс төрийн байгууллага,албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай“ хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоолын дагуу  аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудаас 2015оны IV улиралд иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар аймгийн ЗДТГ-т ирүүлсэн тайлан мэдээг нэгтгэн танилцуулж байна.Тайлангийн хугацаанд аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, агентлагуудад 38697өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 38123-г хугацаанд нь шийдвэрлэж,хугацаа болоогүй 311 өргөдөл,харьяаллын дагуу 233 өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж, шийдвэрлэлт 99.0 хувьтай байна.Нийт ирсэн 38697 өргөдөл гомдол,саналын 35239 буюу 88 хувь нь хүсэлт, 1701  буюу 4хувь нь санал,2757 буюу 0.07 хувь нь гомдол  эзэлж байна.Нэг.    Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар  Тайлангийн хугацаанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт нийт 230 өргөдөл гомдол ирснээс 192–ийг  хугацаанд нь шийдвэрлэж, 28 өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шийдвэрлүүлсэн байна.2015онд аймгийн Засаг дарга 15 удаагийн шийдвэрээр  64 хүнд 7,39сая төгрөгийн мөнгөн тусламж  үзүүлсэн байна. Аймгийн  Засаг даргын Тамгын газарт иргэдээс зонхилон дараахь асуудлаар хандсан байна. Буцалтгүй дэмжлэг тусламж хүсэж 68, ажлаас гэнэт халагдсан тухай 4, ажлын байр хүсэж 16, албан хаагчийн ёс зүйн талаарх гомдол 15, орон сууцны хөнгөлөлтөнд хамрагдах тухай 3, хууль зөрчсөн тухай 18,  гэр, гэрийн дулаалга хүссэн 8,сургалтын төлбөр хүсэх тухай 8,ажлаас чөлөөлүүлэх, цалинтай чөлөө хүссэн  тухай 11, газар олгохыг хүссэн 18,тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох 7,  төсөвтэй холбоотой хүсэлт 6,хууль зөрчсөн 8,газрын маргааны тухай 7,  гомдол гаргах 21,  цалингийн нэмэгдэл ,зэрэг дэв олгох  асуудлаар 12  хандаж,  шийдвэрлэлт 83,4 хувьтай байна.Иргэдийг хүлээн авах төвийн үйл ажиллагааг аймгийн ИТХ-ын ажлын алба хариуцан ажиллаж, ажилтнууд 10:00-17:00 цагийн хооронд  хуваарийн дагуу сууж,70331212 нээлттэй утсаар болон биечлэн ирсэн иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, холбогдох газруудад хандан шийдвэрлүүлж, удирдлагуудыг мэдээ, мэдээллээр ханган ажиллаж байна.Хоёр. Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлагууд Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлагуудаас улирал бүр өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ, төрийн байгууллагад иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийг авч, ажлын үр дүнгийн үзүүлэлтэнд оруулан тооцож байна.Тайлангийн хугацаанд  Засаг даргын эрхлэх хүрээний 21 агентлагт тухайн салбарын эрхлэх хүрээний асуудлаар 15836өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 15701-г хугацаанд нь шийдвэрлэж,хугацаа болоогүй 95өргөдөл,39 өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж, шийдвэрлэлт 99,1хувьтай байна. Агентлагуудад ирсэн өргөдөл гомдлын дийлэнх нь ямар асуудлаар хандсаныг тодруулбал :Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэст 174 иргэн, аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг хүлээн авч зөвлөл 9 удаа хуралдаж 205 бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээ олгосон  бол МХГ-т бүтээгдэхүүнд шинжилгээ хийлгэхээр 56 хүсэлт ирж шийдвэрлэсэн байна. Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын албанд газрын тухай багц хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл  авах талаар 1645 иргэн хандаж, зөвлөгөө үйлчилгээ авсан байна. Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэст Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагдахаар амьжиргааны түвшингээ дахиан тогтоолгох талаар 718 иргэн, түлшний үнийн хөнгөлөлт эдлэхээр 256 иргэн,  холбогдох хууль тогтоомжаар мэдээлэл зөвлөгөө авахаар 688 иргэн хандсан байна. Улсын бүртгэлийн хэлтэст 238 өргөдөл, гомдол ирсний дийлэнх нь  регистрийн дугаартай холбоотой, лавлагаа мэдээлэл хуулбар хүсэх, залруулга зөрчил арилгуулах хүсэлтүүд эзэлж байна. Нийгмийн даатгалын хэлтэст тэтгэвэр тэтгэмж тогтоолгох, нэмэгдүүлэх өргөдөл 4879 ирж, шийдвэрлэгдсэн байна.            Гурав. Сумдын Засаг даргын Тамгын газар             Сумдын Засаг даргын Тамгын газарт иргэдээс газар өмчлөх, эзэмших, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах, ажлын байр хүссэн, тэтгэвэр тэмгэмж тогтоолгох, овог нэр өөрчлөхийг хүссэн, хүүхэд үрчлэхийг хүссэн, шилжилт хөдөлгөөн хийлгэх, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах зэрэг  асуудлуудаар дийлэнх нь хандсан байна.Тайлангийн хугацаанд сумдын Засаг даргын Тамгын газарт нийт 22631 өргөдөл гомдол ирснээс 22230–ийг  хугацаанд нь шийдвэрлэж, 166 өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж, 29 өргөдлийг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэж 206 өргөдөл хугацаа болоогүй ,шийдвэрлэлт 99,0хувьтай байна.            Цэнхэр сумын Засаг даргын Тамгын газар ар гэрийн гачигдлаар тусламж хүссэн 26 иргэний өргөдлийг хүлээн авч, Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 1130000 төгргөний буцалтгүй тусламж үзүүлж, модны зөвшөөрөл хүссэн 38 иргэний өргөдлийг хүлээн авч модны лимитын дагуу олгож байна.Тус сумын Алтан –Овоо багийн Хонгорын аманд төмс хүнсний ногоо тариалах газар эзэмшихийг хүссэн 4 иргэний хүсэлтийг шийдвэрлэж өгсний үр дүнд 2015 онд 7 тнтөмс, 1,5 тн байцаа , 2 тн манжин, лууван хураан авсан байна. Баг хөгжүүлэх сангаас 1,0 сая төгрөг хүссэн 5 иргэний өргөдлийг Багийн иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэжээ.  Шинээр газар эзэмших, өвөлжөө, хаваржааны газраа баталгаажуулах хүсэлт гаргасан 83 иргэн аж ахуйн нэгжид 11,1 га газрыг эзэмшүүлсэн байна.Ихтамир сумын Засаг даргын Тамгын газарт Малын өвчлөлийн талаар зөвлөгөө авахаар 57 иргэн  газар, үл хөдлөх хөрөнгийн талаар 63 иргэн хандаж зөвлөгөө, үйлчилгээ авсан байна.Хотонт сумын иргэний танхимаар ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд хэлэлцүүлэг 5, сургалт ярилцлага 11, санал хүсэлтийн хайрцагт 52, утсаар 87 иргэний санал ирснийг  холбогдох албан тушаалтнуудад хандаж шийдвэрлэн ажилласан байна.2015 оныг “Иргэн таны төлөө  жил” болгон зарлаж төрөөс иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээг иргэн, өрх, гэр бүл бүрт хүргэх зорилт дэвшүүлж хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласнаар тодорхой ажлууд зохион байгуулсан байна.Тухайлбал:Чулуут сум Хөдөөгийн багууд, сургуулийн дотуур байрыг жимобайлын суурин утсаар хангаж эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ ярих боломж бүрдүүлсэн, Ахуйн  үйлчилгээ, бизнес төвийн үйл ажилагааг өргөжүүлж 19 иргэнийг байнгын ажлын байраар хангасан, Хотонт сум “1000+1000” сайн үйлсийн аян өрнүүлж иргэн Хадбаатарт 5 ханатай гэр, эд материалын бодит туслалцаа үзүүлсэн, худалдааны төв шинээр байгуулж 12 хүнийг, 6-р багт шинэ ахуйн үйлчилгээ нээж 20 гаруй хүнийг ажлын байраар хангасан, Тариат сум УБ хотод цагаан идээний үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж 65 өрхийн 64 тн цагаан идээг борлуулсан,  Батцэнгэл сум хөдөөгийн бүх иргэдээ эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан, Тариат, Цэцэрлэг сум дундын шүүх урьж ажиллуулсан, Төвшрүүлэх сум “Эрүүл хүнсээр иргэддээ үйлчилье”, Өндөр-Улаан сум “эрүүл мэндийг дэмжье”, сарын аян зарлах  зэргээр санаачлагатай ажилласан байна.2015 онд  Аймгийн Засаг дарга, орлогч дарга, Тамгын газрын дарга  нар   удирдсан  4 баг 19 сумын 99 багийн Иргэдийн Нийтийн Хуралд оролцох ажлыг жилийн туршид зохион байгуулж, 2300 гаруй иргэдтэй уулзаж, Багийн Иргэдийн Нийтийн Хурлын үйл ажиллагаатай танилцан, арга зүйн зөвлөмөөр хангаж ажиллав.

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС