өргөдөл гомдол

АЙМАГ, СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, АГЕНТЛАГУУДАД

2016ОНЫ IIIУЛИРАЛД ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙНТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА

2016.10.05.

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай“ хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоолын дагуу аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудаас 2016оны III улиралд иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар аймгийн ЗДТГ-т ирүүлсэн тайлан мэдээг нэгтгэн танилцуулж байна.

Тайлангийн хугацаанд аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, агентлагуудад 28120өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 26963-г хугацаанд нь шийдвэрлэж, хугацаа болоогүй 917 өргөдөл, харьяаллын дагуу 228 өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж, шийдвэрлэлт 96.0 хувьтай байна.

Нийт ирсэн 28120 өргөдөл гомдол, саналын 22449 буюу 80 хувь нь хүсэлт, 3698 буюу 13.1 хувь нь санал, 1973 буюу 7.01 хувь нь гомдол эзэлж байна.

Нэг.   Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Тайлангийн хугацаанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт нийт 771 өргөдөл гомдол ирснээс 92.3–ийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, 28өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шийдвэрлүүлж, 12 өргөдөл хугацаа хэтрэн шийдвэрлэгдэж, 27өргөдөл хугацаа болоогүй байна.

2016 оны 3 дугаар улиралд аймгийн Засаг дарга 13удаагийн шийдвэрээр 63 хүнд 7,2 сая төгрөгийн мөнгөн тусламж үзүүлсэн байна.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт иргэдээс зонхилон дараахь асуудлаар хандсан байна.

Буцалтгүй дэмжлэг тусламж хүсэж 101, ажлаас гэнэт халагдсан тухай 6, ажлын байр хүсэж 22, албан хаагчийн ёс зүйн талаарх болон бусад гомдол 18, түрээсийн орон сууцанд хамрагдах тухай 18,газар олгох тухай 13, цалингийн нэмэгдэл ,зэрэг дэв олгох асуудлаар 15 ,  цалинтай чөлөө хүсэх тухай 3, төсөвтэй холбоотой хүсэлт 19, ажлаас чөлөөлөгдөх тухай 15 , гомдол 9, тусгай зөвшөөрөл олгох 154,тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгох 9,бусад чиглэлээр 40, шийдвэрлэлт 92,3 хувьтай байна.

Аймгийн Засаг дарга шинээр томилогдсноос хойш нийт 329 иргэдийг хүлээн авч уулзан холбогдох зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэн ажилласан.

Аймгийн ард иргэдтэй хийсэн удаа дараагийн уулзалт, хэлэлцүүлэг дээр иргэдээс гарсан саналыг ажил хэрэг болгох зорилгоор “ЭлэгнийэмгэггүйАрхангай” төслийгороннутагтхэрэгжүүлэхажлыгудирдлагазохионбайгуулалтаархангах, хэрэгжилтэдньхяналттавих, аймгийн 40-64 насныиргэдийг С, В вирусилрүүлэхшинжилгээ, оношлогоондхамруулах, удирдлагазохионбайгуулалт, судалгаа, төлөвлөлтхийх, мэдээлэл, сургалтсурталчилгаазохионбайгуулах, эмчлэнэрүүлжүүлэхажлыгороннутагтзохионбайгуулах ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж эхлээд байна.

Хоёр. Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлагууд

Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлагуудаас улирал бүр өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ, төрийн байгууллагад иргэдээс гаргасан санал хүсэлтийг авч, нэгтгэн судалгаа хийж ажиллаж байна.

Тайлангийн хугацаанд Засаг даргын эрхлэх хүрээний 21 агентлагт тухайн салбарын эрхлэх хүрээний асуудлаар 10836 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 10644-г хугацаанд нь шийдвэрлэж, хугацаа болоогүй 164 өргөдөл, 28өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж, шийдвэрлэлт 98,2 хувьтай байна.

Агентлагуудад ирсэн өргөдөл гомдлын дийлэнх нь ямар асуудлаар хандсаныг тодруулбал :

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт 3 дугаар улирлын байдлаар иргэдээс 347 өргөдөл санал хүсэлт ирснээс байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэх хүсэлт 32, гарал үүслийн гэрчилгээ хүссэн 100, ажил хүссэн 9, ажлаас чөлөөлгдөх хүсэлт 3,хэрэглээний модны зөвшөөрөл хүссэн 50,хуш модны самрын талаархи мэдээлэл хүссэн хүсэлт 150 ирсэн байна.

Энэ үеэр тус газрын 98998377 нээлттэй утасаар хуш модны самар түүж бэлтгэх хугацаа, байгалийн дагалт баялаг түүж, бэлгэх эрхийн бичиг авах тухай, самар түүж бэлтгэх хугацааг наашлуулах тухай, хууль бусаар самар түүж бэлтгэж байна гэсэн санал хүсэлт, гомдлууд ихээр ирсэн байна.

Татварын хэлтэст нийт 843 өргөдөл, хүсэлт ирж бүрэн шийдвэрлэсэн бөгөөд 16,5 хувь нь Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасуулах хүсэлт, 81,6 хувь нь тендерт оролцох, банкнаас зээл авах тодорхойлолт гаргуулах хүсэлт байв.

Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэст 248иргэн, аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг хүлээн авч аймгийн баталгаажуулалтын зөвлөл 6 удаа хуралдаж 248 бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээ олгож, хэмжилзүйн лабораторид ашиглаж байгаа ажлын эталон 48 ширхэг хэмжүүрийг Стандартчилал хэмжил зүйн газрын улсын эталонтай дүйцүүлж улсын баталгаажуулалтанд хамруулсан байна.

Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын албанд газрын тухай багц хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл авах талаар 457 иргэн хандаж, зөвлөгөө үйлчилгээ авсан байна.

Гурав. Сумдын Засаг даргын Тамгын газар

            Сумдын Засаг даргын Тамгын газарт иргэдээс газар өмчлөх, эзэмших, буцтөсөл хөтөлбөрт хамрагдах, ажлын байр хүссэн, тэтгэвэр тэмгэмж тогтоолгох, овог нэр өөрчлөхийг хүссэн, хүүхэд үрчлэхийг хүссэн, шилжилт хөдөлгөөн хийлгэх, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах зэрэг асуудлуудаар дийлэнх нь хандсан байна.

Тайлангийн хугацаанд сумдын Засагдаргын Тамгын газарт нийт 16513 өргөдөл гомдол ирснээс 15580- ийг хугацаанд нь шийдвэрлэж, 228 өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж, 39 өргөдлийг хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэж 917 өргөдөл хугацаа болоогүй ,шийдвэрлэлт 96,0хувьтай байна.

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС