Үйл ажиллагааны ил тод байдал

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА

МӨРДӨХ ХУУЛЬ, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ЖАГСААЛТ

 • Монгол улсын Үндсэнхууль
 • Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль
 • Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
 • Хөдөлмөрийн тухай хууль
 • Авлигын эсрэг хууль
 • Архивын тухай хууль
 • Төсвийн тухай хууль
 • Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 • Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
 • Газрын тухай хууль
 • Гэр бүлийн тухай хууль
 • Захиргааны хариуцлагын тухай хууль
 • Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль
 • Иргэний хууль
 • Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
 • Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль
 • Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль
 • Нийгмийн халамжийн тухай хууль
 • Нийгмийн даатгалын тухай хууль
 • Хувь хүний нууцын тухай хууль
 • Байгууллагын нууцын тухай хууль
 • ЗГ-ын 1996 оны 66 /Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх   ажлыгзохионбайгуулахтайхолбогдонзаримаргахэмжээнийтухай/
 • 2010 оны 288 /Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм/
 • Засгийн газрын 2007 оны 13 дугаар албан даалгавар /Сахилга , дэг журам, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэхтухай/
 • ЗГ-ын 2011 оны 62 дугаар тогтоол /Төрийнжинхэнэалбанхаагчийн албан үүргийг түр орлон гүцэтгэх журам/
 • ЗГ-ын 2010 оны 119 дүгээртогтоол /ААН, байгууллагын үйлажиллагаанддотоодхяналтшалгалтыгзохионбайгуулахнийтлэгжурам/

ЗГ-ын 2011 оны 311 дүгээртогтоол /ААН, байгууллагын үйлажиллагаанддотоодхяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам/

 • Төрийналбаныстандарт
 • Монгол Улсын Засгийн 1996 оны 265 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Мэдээллийн цаг” сурталчилгаат ажлыг зохион байгуулах тухай
 • УИХ-ын 2003 оны 48 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Архидан согтуурахаас сэргийлэх, хяналт тавих үндэсний хөтөлбөр
 • УИХ-ын 2002 оны 41 дүгээртогтоолоорбатлагдсанАвлигатайтэмцэх үндэснийхөтөлбөр
 • Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх сангийн үлгэрчилсэндүрмийгбатлахтухайЗасгийнгазрын 2005 оны 02 дугаар тогтоол
 • Төрийналбанызөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээртогтоол / Гэрээбайгуулахзаавар, ТАХ-ийн үйлажиилагааны үрдүн, мэргэшлийнтүвшинг үнэлэхжурам/
 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2006 оны 160 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийнзарлиг, Засгийнгазрыншийдвэрийгхэрэгжүүлэхажлыгзохионбайгуулах, үрдүн, биелэлтийгдүгнэхмэдээлэхжурам”
 • “Төлбөрийнчадваргүйиргэндхуульзүйн туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр” МУ-ын Засгийн газрын 2006 оны 263 дугаар тогтоол
 • ХЗДХэргийн сайдын 2004 оны 45 дугаар тушаалаар батлагдсан Иргэдийн эрх зүйнмэдлэг, боловсролэзэмшүүлэх, хуультогтоомжийгхэрэглэхчадварыгиргэдэдтөлөвшүүлэхтухай
 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 15 дугаар албан даалгавар “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхтухай”
 • Гэр бүлийнхүчирхийлэлтэйтэмцэх үндэснийхөтөлбөрМУ-ынЗасгийн 2007 оны 225 дугаартогтоол
 • “Байгууллагын архивын ажлын үндсэнзаавар” 2007 он
 • ЗГ-ын 2013 оны 322 дугаар тогтоол
 • ЗГ-ын 2009 оны 143 дугаар тогтоол
 • ЗГ-ын 2005 оны 67 тогтоол /Иргэдийн өргөдөлгомдлыгшийдвэрлэхтэйхолбогдсонзаримаргахэмжээнийтухай/
 • Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичгийн стандарт 2011 он
 • Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын үндсэн заавар 2009 он
 • Аймгийн хөгжлийнбодлого, стратегитөлөвлөгөө /2012-2031 он/
 • УИХ-ын Хууль зүйнбайнгынхорооны 2012 оны 05 дугаартогтоолоорбатлагдсан“Албантушаалтныхувийнашигсонирхлынмэдүүлэгболонхөрөнгө, орлогынмэдүүлгийнмаягт, түүнийгбүртгэх, хянах, хадгалахжурамбатлах”тухай
 • Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2012 оны 74 дүгээр тушаал
 • Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2012 оны 91 дүгээртушаал
 • Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2012 оны 196 дугаар тушаал
 • Хүчинтөгөлдөрмөрдөгдөжбайгаахуульэрхзүйнактууд

ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

 

НИЙТИЙН АЛБАНД ТОМИЛОГДОХООР НЭР ДЭВШСЭН ЭТГЭЭД

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДҮҮЛГИЙГ

ХЯНУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 1. Нийтийн албанд томилогдохоор нэр Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг /УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягтаар/

 1. Төрийн албан хаагчийн анкет

 1. Тухайн ажлын байрны тодорхойлолт /баталгаажсан байх/

 1. Бусад шаардлагатай баримт бичгийг хавсаргаж болно.

 

 

 

Төрийн архиваас лавлагаа, хуулбар хувь, цалингийн

тодорхойлолт авахдаа дараах баримтыг бүрдүүлнэ.

 

 1. Иргэний үнэмлэх болон бусад гэрчлэх баримт

 1. Ажиллаж байсныг гэрчлэх он онуудын тушаалын болон цалин хөлсний хөдөлмөрийн дэвтэрүүд

 1. Хөдөлмөрийн дэвтрээ гээгдүүлсэн тохиолдолд үйлчилгээ авахаар ирэхдээ тухайн үед ажиллаж байсан байгууллагын албан ёсны нэр, хэдэн оны хэдэн сараас хэдэн он хүртэл ажиллаж байсан тухай мэдэж байх /хэд хэдэн байгууллагад ажилласан бол тухайн байгууллага бүрээр/

 1. Төрийн архивт баримт нь байхгүй буюу олдоогүй тохиолдолд архивт баримт байхшүы талаар лавлагаа авч болно.