İzmir Escort Hacklink #yaslikurt#7. koğuştaki mucize izleevden eve nakliyat jigolo ajansi jigolo ajansi ugurnakliyat instagetfollower instagram takipçi satın al evden eve nakliyat Архангай аймаг

Үйл ажиллагааны ил тод байдал
ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХАД ШААРДАГДАХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдхувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийгхянуулахад бүрдүүлэх материал

 • Нийтийн албанд томилогдохоор нэр Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг /УИХ-ын Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягтаар/
 • Төрийн албан хаагчийн анкет
 • Тухайн ажлын байрны тодорхойлолт /баталгаажсан байх/
 • Бусад шаардлагатай баримт бичгийг хавсаргаж болно.
Төрийн архивааславлагаа, хуулбар хувь, цалингийн тодорхойлолт авахад бүрдүүлэх бичиг баримт
 • Иргэний үнэмлэх болон бусад гэрчлэх баримт
 • Хөдөлмөрийн дэвтрээ гээгдүүлсэн тохиолдолд үйлчилгээ авахаар ирэхдээ тухайн үед ажиллаж байсан байгууллагын албан ёсны нэр, хэдэн оны хэдэн сараас хэдэн он хүртэл ажиллаж байсан тухай мэдэж байх /хэд хэдэн байгууллагад ажилласан бол тухайн байгууллага бүрээр/
 • Төрийн архивт баримт нь байхгүй буюу олдоогүй тохиолдолд архивт баримт байхшүы талаар лавлагаа авч болно.
 • Ажиллаж байсныг гэрчлэх он онуудын тушаалын болон цалин хөлсний хөдөлмөрийн дэвтэрүүд
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДААМӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ЖАГСААЛТМонгол Улсын хууль
 • Монгол Улсын Үндсэн хууль
 • Төрийн албаны тухай хууль
 • Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
 • Хөдөлмөрийн тухай хууль
 • Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль
 • Захиргааны ерөнхий хууль
 • Төсвийн тухай хууль
 • Шилэн дансны тухай хууль
 • Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 • Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
 • Архивын тухай хууль
 • Зөрчлийн тухай хууль
 • Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
 • Хувь хүний нууцын тухай хууль
 • Байгууллагын нууцын тухай хууль
Улсын Их Хурлын тогтоол Улсын Их Хурлын 1995 оны 73 дугаар тогтоол /Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам/УИХ-ын Хууль зүйнбайнгынхорооны 2012 оны 05 дугаартогтоол /Албантушаалтныхувийнашигсонирхлынмэдүүлэгболонхөрөнгө, орлогынмэдүүлгийнмаягт, түүнийгбүртгэх, хянах, хадгалахжурам /Засгийн газрын тогтоол
 • Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоол/Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 • Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол /Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам/
 • Засгийн газрын 2016 оны249 дүгээр тогтоол /Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулах нийтлэг журам/
 • Засгийн газрын 1996 оны 66 дугаар тогтоол /Хуультогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахтай холбогдон зарим арга хэмжээний тухай/
 • Засгийн газрын 2011оны 62 дугаар тогтоол/Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам/
 • Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоол /Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай/
 • Засгийн газрын 2014 оны 332 дугаар тогтоол /Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай /
 • Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээртогтоол/Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналтшалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам /
 • Засгийн газрын 2009оны 143дугаар тогтоол /Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт батлах тухай/
 • Засгийн газрын 2007 оны 160 дугаар тогтоол /“Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулах журам/
 • Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаартогтоол/Иргэдийн өргөдөлгомдлыгшийдвэрлэхтэйхолбогдсонзаримаргахэмжээнийтухай/
Засгийн газрын албан даалгавар Засгийн газрын 2017 оны01 дүгээр албан даалгавар /Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай /Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
 • Архивын ерөнхий газрын даргын 2007 оны 59-ртушаал /Байгууллагынархивын ажлын үндсэнзаавар /
 • Архивын ерөнхий газрын даргын 2007 оны 160-р тушаал /Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт/
 • Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 68-р тушаал /Албан хэрэгхөтлөлтийн үндсэн заавар/
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол
 • Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134 дүгээр тогтоол / Төрийн албан хаагчийн үйлажиллагааны үрдүн, мэргэшлийнтүвшинг үнэлэхжурам/
 • Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны18 дугаар тогтоол /Төрийн албанхаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам /
 • Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 34 дүгээр тогтоол /Ажлын байрны тодорхойлолтын загвар, заавар батлах тухай/
Бусад эрх зүйн акт
 • Стандартчилал хэмжил зүйн үндэсний зөвлөлийн 2011 оны 02-р тогтоол /Зохион байгуулалт, захирамжлалынбаримт бичгийн стандарт/
Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагч
Овог нэр Албан тушаал Харилцах утас Цагийн хуваарь
1 М.Оюунцэцэг Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 70333037 Ажлын өдрүүдэд 9:00-13:00 14:00-18:00

ХОЛБОО БАРИХ

Нутгийн захиргааны ордон Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум

Утас: 7033-3231
Факс: 7033-3208
Цахим шуудан: arkhangai.gov@gmail.com