Хөтөлбөр

АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРҮҮД

2018.01.25.

Хөтөлбөрийн нэр Батлагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар Хэрэгжих хугацаа
1 Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөр 2015.06.09, ИТХТ-45 2015-2020
2 “Багшийн хөгжил” аймгийн дэд хөтөлбөр 2017.04.24, ИТХТ-27 2016-2020
3 “Ирээдүй 1+1” аймгийн дэд хөтөлбөр 2017.04.24, ИТХТ-28 2016-2020
4 Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөр 2017.05.10, ИТХТ-30 2017-2026
5 Аймгийн чанарын дэд хөтөлбөр 2017.05.10, ИТХТ-31 2016-2020