Танилцуулга

Цэргийн штаб нь батлан хамгаалах хууль тогтоомж, батлах хамгаалах цэргийн бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх, зэвсэгт хүчин бусад цэргийг нөхөн хангах, дайчилгааны томилгоот албан тушаалтан, дайлчилгааны бэлтгэл нөөцийн сургалтын чанарыг дээшлүүлэх, цэргийн алба хаах хэлбэрүүдийг олон нийтэд нээлттэйгээр сурталчлах.