мэдээлэл

ТАНИЛЦУУЛГА

Эрхэм зорилго:“Орон нутагт шударга ёс, хууль дээдлэх зарчмыг хэрэгжүүлэх, хүний эрх эрх чөлөөг хангахуйц хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх” эрхэм зорилгын хүрээнд орон нутгийн засаг захиргаанд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, хамтарсан хяналт шалгалт хийх, хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжуудаар мэдээлэл, лавлагаа өгөх, хууль сахиулах байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах. Бүтэц зохион байгуулалт:
Хууль зүйн хэлтэс
Дарга
Гэрээт архивч операторч-5
Хууль тогтоомжийн лавлагаа, мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн
Архивч операторич-2
Архивын тасаг
Дарга
Сан хөмрөгийн эрхлэгч
Засгийн Газрын 2008 оны 67 дугаар тогтоолын дагуу Хууль зүйн хэлтсийн бүтцэд архивын тасаг харъяалагддаг.Чиг үүрэг:
  • Хууль эрх, зүйн хэлтэс /Архивын тасагтай/ нь нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх зүйн шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хангуулах, аймгийн Засаг даргаас хууль хяналтын байгууллагатай харилцан ажиллах, Засаг даргыг хууль зүйн зөвлөлгөө, дэмжлэгээр хангах, хууль тогтоомжийн лавлагаагаар системчлэл, сурталчилгаа, эрх зүйн сургалт, иргэдэд хууль тогтоомжийн лавлагаагаар үйлчлэх, төрийн архивын үйл ажиллагааг эрхлэх, байгууллагуудын архивын ажлыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах зэрэг чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.
Харъяа агентлагууд
Хууль зүйн хэлтэс

                                                                                                                                                         
Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Цагдаагийн газар
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба

                                                                            

                                                                                                                                                                                                 
Шүүхийн шинжилгээний алба

 

 Архиын тасаг      

Эрхэм зорилго: Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомжийг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих, аймгийн төр захиргаа, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын түүх эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны  ач холбогдол бүхий баримт бичгээр сан хөмрөгөө байнга нөхөн бүрдүүлж, хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтыг боловсронгуй болгож архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлж, цахим сан, цахим баримт бий болгон эрэл хайлтыг хөнгөвчилж архивын мэдээллээр байгууллага, иргэдэд үйлчлэх үйл ажиллагааг  удирдан зохион байгуулахад оршино.

Алсын хараа:  Аймгийн ард түмний түүх, соёлын үнэт өв, архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэлт, ашиглалтыг боловсронгуй болгож,  орчин үеийн мэдээллийн технологийн ололтыг нэвтрүүлэх замаар архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг мэдээллийн цахим хэлбэрээр үе шаттай шийдвэрлэж мэдээллээр шуурхай үйлчлэх боломжийг бий болгох, олон улсын стандартаднийцүүлэх.

  Чиг үүрэг: Засгийн Газрын болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж үндэсний хөтөлбөрийн биелэлтийг  хангуулж, төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттайгаар орон нутагтаа зохион байгуулна.Аймгийн хэмжээнд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдалд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээг зохион байгуулж, төрийн болон төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын түүх, эрдэм шинжилгээ мэдээлэл лавлагааны ач холбогдолтой баримтаар  сан хөмрөгөө байнга нөхөн бүрдүүлэх.

 Untitled-1

Улсын Архивын Хэрэг эрхлэх газрын 89 тоот шийдвэрийг үндэслэн үндэслэн Аймгийн Хөдөлмөрчдийн депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны 1957 оны 10 дугаар сарын 08 ны өдрийн 65 тоот захирамжаар орон тооны архивын эрхлэгчтэй, аймгийн Хөдөлмөрчдийн Депутатын Хурлын гүйцэтгэх захиргааны архив нэртэйгээр аймгийн Архивын анхны суурь тавигджээ.

Архивын тасаг нь аймгийн ЗДТГ-ын байрны В корпуст нийтдээ 156,1м2 талбайтай байранд үйл ажиллагаа явуулж 7 орон тоотой үйл ажиллагаа явуулж байна.

Тус архивын сан хөмрөгт 233 хөмрөгийн 38695 хадгаламжийн нэгж хадгалагдаж байна.