RootAyyıldız Kamagra jel php bypass shell shell indir php shell indir tempobet1xbettuzla escortshort hairstylessex hikayeleri evden eve nakliyat jigolo caddecilingir elektrikciii jigolo ajansi evden eve nakliyattempobettempobettempobettempobettempobet Архангай аймаг

Дүрэм журам
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ
(Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн)

2010 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр /Дугаар 288, Улаанбаатар хот

Төрийн албаны тухай хуулийн 10.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг хавсралт ёсоор баталсугай. 2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Дүрэм батлах тухай” Засгийн газрын 1999 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 58 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай. Монгол Улсын Ерөнхий сайд

С.БАТБОЛД Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга

Ч.ХҮРЭЛБААТАР

Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолын хавсралт

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Төрийн захиргааны албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэхэд энэ дүрмийн зорилго оршино. 1.2. Төрийн захиргааны байгууллага бүр энэхүү дүрмийг дагаж мөрдүүлэн байнгын хяналт, хариуцлагын тогтолцоог дотооддоо бүрдүүлж ажиллана.

Хоёр. Хамрах хүрээ 2.1. Энэхүү дүрэм нь Төрийн албаны тухай хуулийн 7.1-д заасан төрийн захиргааны албан тушаал эрхэлж байгаа албан хаагчдад хамаарна. 2.2. Аливаа байгууллага, албан тушаалтан нь хууль тогтоомжид заасны дагуу төрийн тусгай болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг баталж мөрдүүлэхдээ энэхүү дүрмийг жишиг болгож болно.

Гурав. Ёс зүйн зарчим 3.1. Төрийн захиргааны албан хаагч нь үйл ажиллагаандаа дор дурдсан зарчмыг баримтална:
-шударга ёсны;
-хууль дээдлэх;
-тэгш байдал;
-хариуцлага хүлээх;
-олон нийтэд үйлчлэх.

Дөрөв. Ёс зүйн эрхэмлэн дээдлэх зүйлс 4.1. Төрийн захиргааны албан хаагч нь энэ дүрмийн 3.1-д заасан зарчмын хүрээнд төрийн бодлого, байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлж, төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ дор дурдсан зүйлсийг эрхэмлэн дээдэлнэ:

4.1.1. шударга ёсны зарчмын хүрээнд: хүлээсэн үүрэгтээ үнэнч байж, нийтийн ашиг сонирхолд захирагдан ашиг сонирхлын зөрчилд автахгүй байх, хууль бус, шударга бус явдалтай эвлэршгүй байж, бусдыг манлайлах;

4.1.2. хууль дээдлэх зарчмын хүрээнд: төрийн бодлого, шийдвэрийг боловсруулах болон төрийн албаны бүхий л үйл ажиллагаанд Үндсэн хууль, бусад хуулийг ямагт дээдлэн сахих;

4.1.3. тэгш байдлын зарчмын хүрээнд: бусад төрийн албан хаагч болон үйлчлүүлэгч, иргэн бүртэй адил тэгш, алагчлалгүй харьцан байгууллагын хөгжилд өөрийн хувь нэмрийг оруулах;

4.1.4. хариуцлага хүлээх зарчмын хүрээнд: албан үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай өөрийн мэдлэг чадварыг байнга дээшлүүлж, хийсэн ажлынхаа гүйцэтгэл, үр дүнгийн төлөө бүрэн хариуцлага хүлээх;

4.1.5. олон нийтэд үйлчлэх зарчмын хүрээнд: төрийн үйлчилгээг олон нийтэд чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай, соёлтой хүргэж, тэдний итгэлийг хүлээж ажиллах.

Тав. Ёс зүйн хэм хэмжээ 5.1. Төрийн захиргааны албан хаагч нь энэхүү дүрмийн 4.1.1-д заасан эрхэмлэн дээдлэх зүйлсийн хүрээнд дор дурдсан ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө:

5.1.1. өөрийн өмчийн байдал, тэдгээрт орсон өөрчлөлт, орлогын талаар эрх бүхий байгууллагад үнэн зөв мэдээлэх;

5.1.2. Хөдөлмөрийн хууль, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу ажлын цагийг бүрэн, үр бүтээлтэй ашиглах;

5.1.3. үндсэн ажлаасаа гадуур хуулиар зөвшөөрснөөс бусад ажил үүрэг эрхлэхгүй байх;

5.1.4. өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, эх орон, ард түмнийхээ эрх ашгийг хувийн ашиг сонирхлоос ямагт дээгүүр тавьж, өөрт олгогдсон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэж болзошгүй аливаа нөхцөл байдлаас татгалзах;

5.1.5. албан үүргээ гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгээгүйн улмаас ашиг сонирхол нь хөндөгдөх дотоод, гадаадын аливаа иргэн, хуулийн этгээдэд давуу байдал олгох, тэдэнтэй үгсэн тохирох, амлалт өгөх, тэднээс шан харамж, хөнгөлөлттэй үйлчилгээ, зээл авах, хууль бус бусад хангамж эдлэхгүй байх.

5.2. Төрийн захиргааны албан хаагч нь энэхүү дүрмийн 4.1.2-т заасан эрхэмлэн дээдлэх зүйлсийн хүрээнд дор дурдсан ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө:

5.2.1. Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомж, эрх зүйн акт, байгууллагын хэмжээнд дагаж мөрдөж байгаа соёл, дэг журам, дүрэм, зааврыг чанд баримтлах; 5.2.2. харьяа дээд шатны албан тушаалтныг төрийн бодлого боловсруулах, асуудал шийдвэрлэх, шийдвэр гаргахад нь хуульд нийцсэн, бодит баримт нотолгоонд тулгуурласан, үндэслэл бүхий үнэн зөв мэдээлэл, мэргэшлийн зөвлөгөөгөөр хангах;

5.2.3. хууль зөрчсөн, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласан болон ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн аливаа үйлдэлтэй эвлэршгүй байж, энэ тухай эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдээлэх;

5.2.4. албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа төр, байгууллага, хувь хүний хуулиар хамгаалагдсан нууцыг задруулахгүй байж, хувийн болон бусдын ашиг сонирхлын төлөө ашиглах, албан ёсны аливаа мэдээллийг эрх бүхий албан тушаалтны зөвшөөрөлгүйгээр тараахгүй байх; 5.2.5. төрийн байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, албаны мэдээллийг албаны бус зорилгоор ашиглахгүй байх.

5.3. Төрийн захиргааны албан хаагч нь энэхүү дүрмийн 4.1.3-т заасан эрхэмлэн дээдлэх зүйлсийн хүрээнд дор дурдсан ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө:

5.3.1. албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ иргэд, үйлчлүүлэгч, хамтран ажиллагсадтайгаа эелдэг, адил тэгш, хүлээцтэй, хүндэтгэлтэй харилцаж, төрийн үйлчилгээг чирэгдэл, ялгаварлалгүйгээр хөнгөн шуурхай хүргэх;

5.3.2. төрийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсрол, эрүүл мэндийн байдал, бэлгийн хандлагаар нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх;

5.3.3. танил тал, найз нөхөд, гэр бүл, төрөл садангийн хүмүүс ажиллаж байгаа байгууллага, тэдний ашиг сонирхолтой холбоотой асуудлаар шийдвэр гаргах, албаны нэр барих зэргээр албан тушаал, эрх мэдлээ хууль бусаар ашиглахыг цээрлэх;

5.3.4. албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, бусдыг дарамтлах, хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгахыг хориглох;

5.3.5. бусад албан хаагчийн үйл ажиллагаанд хууль бусаар нөлөөлөх, саад болох, хууль бус үйлдэл хийхийг шаардах, үүрэг даалгавар өгөхийг хориглох.

5.4. Төрийн захиргааны албан хаагч нь энэхүү дүрмийн 4.1.4-т заасан эрхэмлэн дээдлэх зүйлсийн хүрээнд дор дурдсан ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө:

5.4.1. өөрийн мэдлэг чадвар, дадал туршлагаа байнга хөгжүүлж, төрийн албаны нэр хүндийг ямагт дээдлэх;

5.4.2. ажлын байр (албан тушаал)-ны тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилт, чиг үүргийн хэрэгжилтийг биечлэн хангах;

5.4.3. удирдлагын санаа бодолд нийцэх эсэхийг үл харгалзан тэдний гаргах шийдвэрээс үүдэн гарч болзошгүй үр дагавар, сөрөг талыг урьдчилан анхааруулж байх;

5.4.4. захирах, захирагдах ёсны зарчмыг баримталж, тодорхой асуудлаар өөр саналтай байсан ч удирдлагаас гаргасан хуульд нийцсэн шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх;

5.4.5. албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа буюу ажлын байрандаа согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэх, этгээд байдлаар хувцаслах, бүдүүлэг зан авир гаргахыг цээрлэх;

5.4.6. албан ажилд шаардлагатай мэдээллийг санаатайгаар нуун дарагдуулах, удирдлагын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд саад учруулахыг цээрлэх;

5.4.7. байгууллагынхаа зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх талаар төрийн байгууллагаас явуулж байгаа бодлого, үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн мэдээ, мэдээлэл тараахгүй байх.

5.5. Төрийн захиргааны албан хаагч нь энэхүү дүрмийн 4.1.5-д заасан эрхэмлэн дээдлэх зүйлсийн хүрээнд дор дурдсан ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөнө:

5.5.1. албан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ хүний нэр төр, алдар хүнд, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыгдээдлэнхүндэтгэх;

5.5.2. төрийн албаны соёл, дэг журмыг баримтлан иргэдтэй төлөв төвшин харилцах;

5.5.3. иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг зохих дүрэм, журмын дагуу цаг алдалгүй, ил тод, түргэн шуурхайхүргэх.

Засаг Даргын Тамгын газрын даргын 2015 оны … сарын… ны өдрийн … дугаар тушаалын хавсралт

МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛ ХАМГААЛАЛ,АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЖУРАМ

2015 оны 09-р сарын 09-ний өдрөөс эхлэн албан ёсоор Засаг даргын тамгын газар дотоод үйл ажиллагаанд Able системийг хэрэглэнэ. Системийг хэрэглэхтэй холбоотой энэхүү журмын биелэлтийг Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтэн Н.Сэр-Од хариуцан ажиллана.

Able систем нь үндсэн 18 програмаас бүрдэж байгаа бөгөөд доорх нэр дурдсан програм бүр дээр нэг нэг “Хөтлөн удирдагч“ буюу давуу эрхтэй хэрэглэгч байх ёстой. Эдгээр ажилтнууд нь тухайн програм дээрх мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал, байнгын шинэчлэлийг хариуцан ажиллах бөгөөд үүнээс гадна хариуцсан програмууд дээрх хязгаарлагдмал тохиргоог хийх эрхтэй. Тухайн ажилтны эрх мэдлээс давсан тохиргоог “Системийн удирдагч” буюу Админ эрхтэй хэрэглэгч хийнэ. Үүнд:

Системийн бүх програм дээр Админ Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн “Хүний нөөцийн програм” дээр АдминХүний нөөцийн менежер “Албан бичгийн програм” дээр Админ Бичиг хэргийн ажилтан “Өргөдөл, гомдлын програм” дээр Админ Өргөдөл гомдол хариуцсан ажилтан “Цаг бүртгэлийн програм” дээр Админ Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн тус тус хариуцан ажиллахаар томиллоо.

Системийг үр дүнтэй ашиглахад заавал мөрдөх үндсэн журмууд

Энэхүү систем нь ажилтнуудын хувийн хэрэглээнд зориулагдаагүй зөвхөн албан хэрэгцээнд зориулагдсан програмуудтай тул элдэв хувийн зорилгоор /entertainment/ ашиглахгүй байх Энэхүү системээр байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны бизнес процессийгөнөөг хүртэл байж болох түвшинд хүртэл програмчилсан бөгөөд ингэснээр бүтээмжийг дээшлүүлэх, зардлыг багасгах, ажлын цагийг үр дүнтэй ашиглах, үүрэг даалгаврыг богино хугацаанд гүйцэтгэхийг зорилгоо болгодог тул байгууллагын удирдлага болон бусад ажилтнууд бүгд системийг хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай. Бүх ажилтнууд хэрэглэж байж үр дүн нь харагддаг. Нийт ажилтнууд

Системд анх нэвтрээд “Хэрэглэгчийн тохиргоо” хэсэгт өөрийн нууц үгээ сольж, аватар зургаа оруулна. Хэрэглэгч ньгүйцэтгэх ажлынхаа төлөвлөгөөг нэг өдөр, долоо хоног, сараар зэрэг хугацаагаар тогтмол төлөвлөн удирдах ажилтнуудыг мэдээллээр хангана. Хэрэглэгч өөрт холбоотой ажлуудын явцын тэмдэглэл, үр дүн зэргийг цаг тухай бүрт нь эмх цэгцтэйгээрхөтөлж, гүйцэтгэлийн төлөв (энгийн, хийж байгаа, гүйцэтгэсэн, буцаасан, хянасан) -ийг тохируулна. Тухайн ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг түүний ажил хэргийн програмд бүртгэсэн ажлууд, тэдгээрийн тэмдэглэл зэргээстооцох тул ажилтан нь гүйцэтгэсэн ажил бүрээ системд цаг тухай бүрт нь бүртгэж, холбогдох тэмдэглэлийг хөтлөж байна. Ирэх 7 хоногийн ажлын төлөвлөгөөгөө баасан гаригийн ажлын цаг дуусахаас өмнө ажил хэргийн програмд оруулсан байна. Системд ажил хэргийн бус чанартай, бусдыг дайрч доромжилсон, зүй бус үг хэллэг агуулсан, мэдээ материал оруулахгүй байна. Олон нийтийн програмуудад нэмэгдсэн зар мэдээ, санал асуулга, хэлэлцүүлэг зэрэгт идэвхтэй оролцож өөрийн санал бодлыг тогтмол илэрхийлнэ. Хэрэглэгч нь өөрийн системд нэвтрэх нууц үгийн нууцлал, хамгаалалт, найдвартай байдлыг өөрөө хариуцна. Системд ажиллахдаа зөвхөн кирилл үсгийн фонт буюу Windows Unicode-ыг ашиглан бичнэ (Monkey keyboard driver ашиглахгүй!) Системийн удирдагч (админ) 1 хүн

Системийн удирдагч гэсэн ажилтан хийсвэрээр үүсэх бөгөөд системийн үндсэн хэрэглэгчийн тоонд орохгүй. Цаг бүртгэлийн төхөөрөмжийн ажиллагааг хянаж цаашдын тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хариуцна. Захидлын програмыг албан э-мэйлтэй холбож, програмын тохиргоог хийнэ. Системд ажиллахдаа зөвхөн кирилл үсгийн фонт буюу Windows Unicode-ыг ашиглан бичнэ (Monkey keyboard driver ашиглахгүй!) Системийн ажиллагаатай холбоотой асуудал гарвал Эйбл Софт ХХК-ийн инженертэй холбогдож заавар зөвлөгөө авна. Энэ журмын биелэлтийг хариуцан ажиллана. Хүний нөөцийн менежер

Байгууллагынхаа салбар хэлтэс, албан тушаал, удирдлагын бүтцийг байгуулж, ажилтнуудыг системд бүртгэх ба цаашид Хүний нөөцийн програмыг хариуцан ажиллана. Ажилтны мэдээллийг үнэн зөв, аль болох бүрэн оруулна. Хүний нөөцийн програмд мартагдсан нууц үг сэргээх үйлдлийг зөвхөн хэрэглэгчийн хүсэлтийн дагуу гүйцэтгэнэ. Мэдээллийг кирилл үсгийн фонт буюу Windows Unicode-ыг ашиглан бичнэ (Monkey keyboard driver ашиглахгүй!) Ажилтны сүүлийн үед авахуулсан нүүр царай тодорхой харагдах цээж зургийг оруулна. Ажилчдыг системийн програмуудад ямар эрхтэйгээр хандахыг тодорхойлно.

ХОЛБОО БАРИХ

Нутгийн захиргааны ордон Архангай аймаг Эрдэнэбулган сум

Утас: 7033-3231
Факс: 7033-3208
Цахим шуудан: arkhangai.gov@gmail.com